การบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน อำเภอกาบัง

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


การบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน อำเภอกาบัง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายโชติภณ ทองวิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย นางสาวเยาวดี ศรีราม ประมงอำเภอยะหา และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา มีการจัดประชุม หารือ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำบึงลีแต ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เพื่อกำหนดกฎ กติกา ข้อบังคับ ในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ และการบริหารจัดการแหล่งน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำชุมชนท้องถิ่น และสำนักงานประมง พร้อมทั้งตรวจ เยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (การเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเกษตรอ...  202   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  193  กิจกรรม "ลงแหจับปลาบึงละหาร"    148  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   145  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   141  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day ) พื้นที่อำเภอเมือง...  120  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ในพื้นที่่อำเภอบันนังสตา   118  ตรวจประเมินฟาร์มของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   117  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  111  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือ...  109


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo_yala@fisheries.go.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ