โครงการฝึกอบรม การพัฒนาและแปรรูปปลาน้ำจืดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 1 (อำเภอธารโต)

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


โครงการฝึกอบรม การพัฒนาและแปรรูปปลาน้ำจืดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 1 (อำเภอธารโต) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมปอง เเสงทอง ประมงจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ได้ร่วมเปิดพิธีในโครงการ การพัฒนาและแปรรูปปลาน้ำจืดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพการผลิตสินค้าประมงน้ำจืดให้รองรับการแข่งขันด้านการตลาด และเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพให้ประชาชน พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่ม และความหลากหลายของสินค้าประมงน้ำจืด โดยมีเกษตรกรผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากวิสาหกิจชุมชนปลาส้มบาตูมัส และกลุ่มแปรรูปบ้านไอร์ลาบู จำนวน 50 คน ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาสัมบาตูมัส หมู่ที่ 7 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  161   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  146  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   121  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   115  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   110  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  92  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   91  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   88  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day ) พื้นที่อำเภอเมือง...  83  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ