สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี วันที่ 31 มกราคม 2565  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี  หมู่ที่ 5 บ้านภักดี ตำบลเขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ทรงติดตามความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และโครงการพระราชดำริฯ โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู บุคลากร ตลอดจนนักเรียน ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ  โดยได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลรายงาน การดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  และโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ กิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน ซึ่งปี 2565 มีผลผลิตรวมปี พ.ศ.2564 จำนวน 475 กิโลกรัม  และสำนักงานประมงจังหวัดยะลาได้ดำเนินการขยายผลการเลี้ยงปลาจากโรงเรียนสู่ชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านฉลองชัย จำนวน 1 8ราย และหมู่ที่ 5 บ้านภักดี จำนวน 15 ราย  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมประมง และงบจังหวัดยะลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเกษตรอ...  202   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  194  กิจกรรม "ลงแหจับปลาบึงละหาร"    148  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   145  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   141  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day ) พื้นที่อำเภอเมือง...  120  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ในพื้นที่่อำเภอบันนังสตา   119  ตรวจประเมินฟาร์มของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   117  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  111  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือ...  110


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo_yala@fisheries.go.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ