การส่งเสริมประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำผ่านเวปไซต์ Fisheries shop

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


การส่งเสริมประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำผ่านเวปไซต์ Fisheries shop ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2565 นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา ได้มอบหมายประมงอำเภอ และผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ ดำเนินการส่งเสริม ประชาสมัพันธ์ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ ในการจำหน่ายสินค้าผ่านเว็บไซต์ Fisheries shop เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าประมงให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการ ยกระดับมาตรฐานสินค้าประมง และสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคที่จะได้สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัย โดยตรงจากเกษตรกรและชาวประมง โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคำขอรับรองสินค้าประมง ผ่านเว็บไซต์ Fisheries shop

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  210   กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเกษตรอ...  206  กิจกรรม "ลงแหจับปลาบึงละหาร"    160  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   151  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   142  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ในพื้นที่่อำเภอบันนังสตา   132  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือ...  126  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day ) พื้นที่อำเภอเมือง...  121  ตรวจประเมินฟาร์มของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   119  โครงการพัฒนาตามศักยภาพในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่อำเภอรามัน   109


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo_yala@fisheries.go.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ