โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดยะลา

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดยะลา วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา นายวริทธิ์ธร จันทนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  พร้อมด้วยนางสาวเยาวดี ศรีรา มประมงอำเภอยะหา และนางสาวเสาวลักษณ์ ศิลปมณี ประมงอำเภอรามัน ร่วมสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดยะลา แบ่งออกเป็น อำเภอรามัน จำนวน 27 ราย และอำเภอยะหาจำนวน 2 ราย รวมทั้งสิ้น 29 ราย ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรได้รับประกอบด้วยพันธุ์ปลานิลดำ ขนาด 5-7 เซนติเมตร จำนวน 700 ตัว/ราย รวมทั้งสิ้น 20,300 ตัว และอาหารสัตว์น้ำ รายละ 20 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น 580 กิโลกรัม ทั้งนี้ได้มอบสมุดบันทึกการเลี้ยงสัตว์น้ำประจำฟาร์ม และแนะนำเกษตรกรในการจดบันทึกข้อมูลต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในแปลงเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภ...  182   ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  157  ส่งมอบปัจจัยการผลิต พันธุ์ปลาพร้อมอาหารปลาและคู่มือส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปร...  156  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  126  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   114  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   114  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566-2570 และ...  107  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  106  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   104  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   98


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ