ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้บริการเผยแพร่ข้อมูลผังเมืองทั่วประเทศในรูปแบบออนไลน์ ผ่านเวปไซต์ และแอปพลิเคชั่น บนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสืบค้นตรวจสอบข้อมูลแผนผังและรายละเอียดข้อกำหนดการมช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองในพื้นที่ได้ ผ่านเวปไซต์ http://plludds.dpt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน ชื่อ Landuse Plan ทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ IOS รวมทั้งได้จัดทำช่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และงานบริการสำคัญ ผ่าน LINE Offical Account ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ชื่อ DPT Information 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  209   กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเกษตรอ...  205  กิจกรรม "ลงแหจับปลาบึงละหาร"    158  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   151  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   142  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ในพื้นที่่อำเภอบันนังสตา   131  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือ...  124  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day ) พื้นที่อำเภอเมือง...  121  ตรวจประเมินฟาร์มของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   119  โครงการพัฒนาตามศักยภาพในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่อำเภอรามัน   109


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo_yala@fisheries.go.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ