ร่วมส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรผู้นำเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ร่วมส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรผู้นำเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง            22 มิถุนายน 2564  ณ ห้องประชุมพลวงชมพู สำนักงานประมงจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมร่วมส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรผู้นำเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมรับปัจจัยการผลิตเพิ่มเติม (อาหารปลากินพืช รายละ 40 กิโลกรัม) โดยคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมและความเหมาะสมในการเป็นผู้นำเครือข่ายฯอำเภอละ 1 ราย รวม 8 อำเภอ ซึ่งการส่งเสริมองค์ความรู้ฯในครั้งนี้ประกอบด้วยหัวข้อ การสร้างอาหารธรรมชาติภายในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และการผลิตอาหารสัตว์น้ำแบบลดต้นทุน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของเกษตรกร โดยมีนายพินัย แก้วจันทร์ เกษตรกรผู้นำเครือข่ายฯ พื้นที่อำเภอเมือง และเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2552 ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ของสำนักงาน กปร. แนะนำความรู้และประสบการณ์แก่เกษตรกรผู้นำเครือข่ายฯในพื้นที่อำเภอต่างๆไปปรับใช้ในการทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์น้ำของตนเองต่อไป

      ทั้งนี้ นายสมปอง แสงทอง  ประมงจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายวริทธิ์ธร จันทนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ไดร่วมพบปะพูดคุยให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภ...  182   ส่งมอบปัจจัยการผลิต พันธุ์ปลาพร้อมอาหารปลาและคู่มือส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปร...  156  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  156  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  126  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   114  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   114  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566-2570 และ...  107  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  104  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   104  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   98


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ