ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การรับสมัครเกษตรกรและผู้แทนองค์กรเกษตรกรเพื่อเข้ารับการคัดสรรและคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 16 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ สมัครได้ที่กรมส่งเสริมการเกษตรหรือสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกแห่ง

เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร ที่สนใจสมัครหรือเสนอชื่อผู้แทนองค์กรเกษตร ขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร/ใบรับรององค์กรเกษตรกร ได้ ณ สถานที่รับสมัคร หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.opsmoac.go.th และ http://faf.opsmoac.go.th โดยให้ยื่นใบสมัครหรือใบเสนอชื่อ ณ สถานที่รับสมัคร และสมัครได้เพียงผู้แทนเกษตรกร

หรือผู้แทนองค์กรเกษตรกร ประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565 อำเภอยะหา ...  412   การบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน อำเภอกาบัง    276  แนวทางการใช้ zoom อย่างปลอดภัย และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)    234  1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน   212  โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ...  195  โครงการฝึกอบรม การพัฒนาและแปรรูปปลาน้ำจืดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 4 (อำ...  188  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   179  รณรงค์    178  เวทีชุมชน เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งค...  170  ลงพื้นที่จับพิกัด และตรวจสอบพื้นที่ตามคำขอแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น...  161


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ