ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การรับสมัครเกษตรกรและผู้แทนองค์กรเกษตรกรเพื่อเข้ารับการคัดสรรและคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 16 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ สมัครได้ที่กรมส่งเสริมการเกษตรหรือสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกแห่ง

เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร ที่สนใจสมัครหรือเสนอชื่อผู้แทนองค์กรเกษตร ขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร/ใบรับรององค์กรเกษตรกร ได้ ณ สถานที่รับสมัคร หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.opsmoac.go.th และ http://faf.opsmoac.go.th โดยให้ยื่นใบสมัครหรือใบเสนอชื่อ ณ สถานที่รับสมัคร และสมัครได้เพียงผู้แทนเกษตรกร

หรือผู้แทนองค์กรเกษตรกร ประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเกษตรอ...  203   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  202  กิจกรรม "ลงแหจับปลาบึงละหาร"    155  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   148  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   142  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ในพื้นที่่อำเภอบันนังสตา   127  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day ) พื้นที่อำเภอเมือง...  120  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือ...  120  ตรวจประเมินฟาร์มของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   118  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ พ...  108


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo_yala@fisheries.go.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ