คู่มือบริการประชาชน

 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง


คู่มือบริการประชาชน 1.การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
2.การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง-2
3.การขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง-2
4.การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
5.การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง
6.การขึ้นทะเบียนและต่ออายุทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก-1
7.การขึ้นทะเบียนและต่ออายุทะเบียนสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก-1
8.การต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ-2
9.การต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง-1
10.การประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ(สำหรับผู้ขอประเภทกลุ่มองค์กรเอกชน)-2
11.การประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ(สำหรับผู้ขอประเภทบุคคล)-1
12.การประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ(สำหรับผู้ขอประเภทกลุ่มองค์กรเอกชน)-2
13.การประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ(สำหรับผู้ขอประเภทบุคคล)-2
14.การออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ-4
15.การออกใบอนุญาตทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่อนุญาต-2

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา   231   กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ   228  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง   176  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   151  การบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการออกหนังสือคนประจำเรือตามกฏหมายว่าด้วยการประมง   140  การให้ความรู้ข้อกฏหมายในการเลี้ยงจรเข้แก่ผู้ประกอบการ   116  ตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดระนอง   115  จังหวัดระนองบูรณาการตรวจแรงงานในกิจการเรือประมง   114  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator: FC)   112   โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมง (กิจกรรมการพัฒนาอาชีพชุมชนปร...  96


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง

      ที่ตั้งสำนักงาน                     สำนักงานประมงจังหวัดระนอง  ตั้งอยู่ชั้น 2 ภายในอาคารสำนักงานศูนย์ราชการจังหวัดระนอง  ริมถนนเพชรเกษม  หลักกิโลเมตรที่ 620  หมู่ที่ 3  ตำบลบางริ้น  อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ ประมาณ  8  กิโลเมตร      fporanong@gmail.com   077  800134   077  800135   แฟนเพจ