บทความสำนักงานประมงจังหวัดระนอง

10 พฤศจิกายน 62 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมทำประชาคมชาวบ้าน ในพื้นที่ ต.เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและกำหนดจุดพิกัดในการจัดทำบ้านปลา เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์และเพิ่มจำนวนทรัพยากรทางทะเล โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการจัดทำบ้านปลาจาก SCG ในการดำเนินการ ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวได้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก มีผู้เข้ารวมในการประชุม รับฟังความคิดเห็นดังกล่าว กว่า 100 คน หลังจากนั้น นายสุวิทย์ คชสิงห์ ประมงจังหวัดระนอง ได้นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมโครงการธนาคารปู ที่สำนักงานประมงฯ ได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อทำเป็นแหล่งเรียนรู้ และอนุรักพันธุ์ปู ของตำบลเกาะพยาม

วันที่ 19 ตุลาคม 2562

สำนักงานประมงจังหวัดระนองดำเนินการขายทอดตลาดสัตว์น้ำ ปลาทูจำนวน 3,563 กก. ที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้ จำนวน  1  รายการ. ณ โรงประมูลซื้อ-ขายสัตว์น้ำ ด้าน B ล๊อคที่ 5 บริเวณท่าเทียบเรือประมงระนอง

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดระนอง

เรื่อง ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจยึดไว้  รายละเอียด

 

วันที่ 7 ตุลาคม 2562
นายสุวิทย์ คชสิงห์ ประมงจ.ระนอง พร้อมด้วยนายนิวัติ อนุรักษ์ชนะชัย หน.ด่านตรวจสัตว์น้ำจ.ระนอง เข้าชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวปัญหาความเดือดร้อนด้านการประมงกับผู้ประกอบการประมง โดยมีนายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สส.จังหวัดระนอง ร่วมรับฟังและพร้อมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ ร่วมกัน ณ ที่ทำการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ.ระนอง ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจในข้อชี้แจงและแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว

จังหวัดระนอง โดยสำนักงานประมงจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งเป็นไปตามแผนปฎิบัติราชการจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม เพิ่มทรัพยากร เพิ่มผลผลิต เพิ่มอาหารประมงให้ชุมชนประมงมีส่วนร่วม และเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เพื่อทดแทน และเพิ่มจำนวนทรัยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มากขึ้น

กิจกรรมดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนจิตรอาสา และนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดระนอง ร่วมกิจกรรม โดยดำเนินการพร้อมกันทุกอำเภอ ในระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2562 โดยพันธุ์สัตว์น้ำที่ทำการปล่อยลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สก ปลานวนจันทร์ ปลาสวาย ปลาบึก และพันธุ์กุ้งก้ามกราม ซึ่งรวมกันมีปริณมาณกว่า 3,700,000 ตัว

จังหวัดระนอง โดย นายเฉลิมพล ครุอำโพธิ์ นายอำเภอกระบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(พันธุ์ปลากะพงขาว) 
เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและเพิ่มจำนวนประชาการสัตว์น้ำในลำน้ำกระบุรี ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-เมียนมาร์ ณ แหล่งน้ำเขื่อนกันตลิ่งหาดฟ้าผ่า หมู่ที่ 5 บ้านหาดจิก ตำบลปากจั่น โดยมีข้าราชการ ผู้นำชุมชน ทั้งสองประเทศ ประชาชนจิตรอาสา และชาวบ้านตำบลเขม่าจี แห่งสภาพเมียนมา ซึ่งเป็นหมู่บ้านคู่ขนาน ลำน้ำกระบุรี ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึก และข้อตกลงร่วมกันที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำร่วมในลำน้ำกระบุรี ที่มีการใช้ประโชน์ร่วมกันทั้งสองประเทศ ซึ่งในงาน จัดให้มีการแสดงของนักเรียน โรงรียนบ้านเขม่าจี ของประเทศเมียนมา และ การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดจิก ของฝั่งไทย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันของทั้งสองฝั่งแม่น้ำกระบุรี หลังจากนั้น นายอำเภอกระบุรี ได้นำประชาชนจิตอาสา และชาวบ้านในตำบลเขม่าจี กล่าวคำปฎิญาณร่วมกันที่จะ ไม่เบื่อ ไม่ช๊อต หรือกระทำการไดๆ อันเป็นการทำการประมงที่ผิดกฏหมาย และร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยสัตว์น้ำที่ปล่อยเป็นพันธุ์ปลากะพงขาว ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนองเป็นผู้ดำเนินการเพาะขยายพันธุ์

วันที่ 20 ส.ค.62 นายสานิตย์ ช่วยพนัง ประมงอำเภอกระบุรี ร่วมประชุมหารือ ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน บ้านหาดจิก,บ้านหลุมพอล่าง และ จนท.ทหารฯ ,ตชด. เพื่อจัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลา โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำสองแผ่นดิน ไทย - เมียนม่าร์ ในวันที่ 28 ส.ค.2562  ในการประชุมในครั้งนี้มีผู้นำหมู่บ้านหลุมพอยี ประเทศเมียนม่าร์ เข้าร่วมประชุมด้วย

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุวิทย์ คชสิงห์ ประมงจังหวัดระนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจ.ระนองร่วมกับชุดตรวจบูรณาการตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามคำสั่งจังหวัดระนอง ที่ 2114/62 จำนวน 3 แห่ง
1.โรงเค็มศันสนีย์ ประกอบกิจการทำปลาเค็ม จากการตรวจสอบพบลูกจ้างทั้งหมด 6 คน  เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า จำนวน 5 คน แรงงานไทย 1คน ไม่พบการกระทำผิด

2.นายภูเดช วทัญญูกุล โดยประกอบกิจการ แล่เนื้อปลา และทำกะเพาะปลา เป็นแรงงานต่างด้าว 6 คน แรงงานไทย 1 คน ไม่พบ การกระทำผิด

3.บริษัทคริสตรัล ระนอง ซีฟูด จำกัด ประกอบกิจการกุ้งแช่แข็ง แรงงานจำนวน 75 คน แรงงานต่างด้าว 69 คน แรงงานไทย 16 คนไม่พบการกระทำความผิด

จังหวัดระนอง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้(8ส.ค.62)ที่บริเวณ ขุมเหมืองบางนอน ตรงข้าม สำนักงาน เทศบาลตำบลบางนอน นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายสุวิทย์ คชสิงห์ ประมงจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมประมง ประชาชนและจิตอาสาเข้าร่วม
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์ กว้างไกลในด้าน การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้มีผลผลิตที่ยั่งยืน เป็นแหล่งอาหารโปรตีนของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงมีพระราชเสาวนีย์ในการช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพราษฎรให้มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ดังจะเห็นได้จากที่พระองค์ทรงปล่อยพัน์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ในการเสด็จถิ่นทุรกันดาร เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์น้ำที่ลดลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นต้นจังหวัดระนอง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้(8ส.ค.62)ที่บริเวณ ขุมเหมืองบางนอน ตรงข้าม สำนักงาน เทศบาลตำบลบางนอน นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายสุวิทย์ คชสิงห์ ประมงจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมประมง ประชาชนและจิตอาสาเข้าร่วม
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์ กว้างไกลในด้าน การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้มีผลผลิตที่ยั่งยืน เป็นแหล่งอาหารโปรตีนของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงมีพระราชเสาวนีย์ในการช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพราษฎรให้มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ดังจะเห็นได้จากที่พระองค์ทรงปล่อยพัน์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ในการเสด็จถิ่นทุรกันดาร เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์น้ำที่ลดลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นต้น

   วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุวิทย์ คชสิงห์ประมงจังหวัดระนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจ.ระนองร่วมกับชุดตรวจบูรณาการตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามคำสั่งจ.ระนองที่ 2114/2562 จำนวน 2 แห่ง ดังนี้                                                         

1. นางสาวสุนิสา จงไกรจักร สำนักงานตังอยู่เลขที่ 51/75 ม.5 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง ประกอบกิจการ แปรรูปปลาและปู จากการตรวจสอบพบลูกจ้างทั้งหมด 20 คน เป็นแรงงานไทย จำนวน 4 คน (ช.2ญ.2) เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า จำนวน 16 คน พบการกระทำผิดตามพ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 10/1 ไม่แจ้งประกอบกิจการโรงงานแปรรูปฯให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ                                                                                                                                                         

2. เจนวิทย์ มารีนโปรดักส์ โดยนายเจนวิทย์ เอี่ยวสกุล สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 89/312 ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง ประกอบกิจการ แปรรูปปู(ปูดอง) จากการตรวจสอบพบลูกจ้างทั้งหมด 8 คน (ชาย) เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าทั้งหมด  ผลการตรวจพบ การกระทำผิดตามพ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 10/1 ไม่แจ้งประกอบกิจการโรงงานแปรรูปฯให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

จังหวัดระนอง โดยสำนักงานประมงจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกรียติและถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2562 อีกทั้งยังเป็นการเพิมปริมาณสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดระนอง จำนวน 200,000 ตัว โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ให้เกรียติเป็นประธานในพิธี ร่วมถึงข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง ดำเนินการขายทอดตลาดสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาระนอง จำนวนนำหนักสัตว์น้ำ 1,547 กก เป็นจำนวนเงินมูลค่า 193,084 บาทวันที่ 7 มิถุนายน 2562 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง ดำเนินการขายทอดตลาดสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาระนอง จำนวนนำหนักสัตว์น้ำ 1,547 กก เป็นจำนวนเงินมูลค่า 193,084 บาท

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
 นายดุลยเดช วัชรสินธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนรภัทร ปลอดทอง คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง นายสายันต์ เอี่ยมรอด ผู้ตรวจราชการกรมประมง นายสุวิทย์ คชสิงห์ ประมงจังหวัดระนอง พร้อมด้วยผู้แทนจากกองกฎหมาย กองบริหารจัดการเรือประมง กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดระนอง ร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้แทนสมาคมประมง และชาวประมงในพื้นที่ เกี่ยวกับการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ รวมถึงปัญหาในการประกอบอาชีพประมง ณห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวประมงพื้นบ้าน ชาวประมงพาณิชย์ ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง จากจังหวัดระนอง รวมทั้งสิ้นจำนวน 150 คน ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือในประเด็นต่างๆ ตามข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะที่ผ่านมาของชาวประมง

วันที่ 30 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสุรินทร์ พร้อมด้วยนายสานิตย์ ช่วยพนัง ประมงอำเภอกระบุรี นายพิทยา มณีโชติ กลุ่มบริหารจัดการด้านประมง สนง.ปจ.ระนอง ออกปฎิบัติงานตรวจป้องกันและปราบปรามผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ในลำน้ำกระบุรี ได้จับกุมผู้กระทำผิดใชเครื่องมืออวนรังและเฝือกรัง (อวนปิดอ่าว) ทำการประมง จำนวน 1 ราย  เหตุเกิดแม่น้ำกระบุรี บ้านหัวถนน ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ได้แจ้งข้อกล่าวหา นำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

วันที่24มิถุนายน2562 สำนักงานประมงจังหวัดระนองร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอเมืองระนองและชาวบ้านชุมชนหาดทรายดำนำทีมโดยผู้ใหญ่เดช(นายวิเดช ประเสริฐ) ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมซั้งเชือกเพื่อแหล่งอนุรักษ์และการใช้ประโยช น์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน(จัดวางซั้งเชือก100ชุด(ปะการังเทียม) ช่วงเช้า)

จากการร่วมกลุ่มของชาวบ้าน ต.ลำเลียง อำเภอกระบุรี ที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนเล็กๆ ในสภากาแฟ ตามแบบวิถีชีวิตบ้านๆ ของชุมชน อันมีแนวคิดที่จะรอนุรักษ์สายพันธุ์กุ้งก้ามกรามประจำถิ่น โดยมีประมงอำเภอคอยเป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา ส่งผ่านแนวความคิดเล่านั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ซึ่งต่อยอดแนวความคิดจัดทำเป็น โครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจรรมส่งเสริม สนับสนุนธนาคารกุ้งก้ามกรามแม่น้ำกระบุรี โดยชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งมีสำนักงานประมงจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ 
การศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ สู่การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มอนุรักษ์กุ้งก้ามกราม อ.กระบุรี เพื่อลงมือปฏิบัติ จากวันนั้น ถึงวันนี้ กลุ่มคนเหล่านี้ ได้มีการดำเนินการตามความตั้งใจของกลุ่มเพื่อให้การอนุรักษ์พันธุ์กุ้งก้ามกรามในคลองลำเลียงมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น อันจะส่องผลทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับชุมชนและลูกหลานสืบต่อไป

วันที่ 15 มิ.ย. 2562  นปท.เกาะสุรินทร์ พังงา ศปท.เขต3(กระบี่)บรูณาการร่วมกับสนง. ประมงจังหวัดระนอง สนง.ประมงอำเภอกะเปอร์ ปลัดอำเภอกะเปอร์ และอส.อำเภอกะเปอร์ ดำเนินงาน ทำการรื้อถอน เครื่องมือผิดกฎหมาย ประเภทโพงพาง จำนวน 7ปาก บริเวณอ่าวกะเปอร์ ต.บางหิน อ.กะเปอร์  จ.ระนอง

วันที่? 12 มิถุนายน 2562 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง โดยนายสานติย์ ช่วยพนัง ประมงอำเภอกระบุรี พร้อมผู้ช่วยประมงฯ รับมอบพันธุ์ปลากินพืช จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 5 สุราษฎร์ธานี มอบให้เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2562 ในพื้นที่อำเภอกระบุรี จำนวน? 100 ราย รายละ 840 ตัว ได้แก่ ปลาบ้า 42000 ตัว ปลาตะเพียน 33600 ตัว และปลาไน 8400 ตัว

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติ/สำนักงานประมงจังหวัดระนอง.. (1,300)  ประกาศ สำนักงานประมงจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการประมง .. (1,123) สำนักงานประมงอำเภอเมืองระนอง.. (940) สำนักงานประมงอำเภอกะเปอร์.. (769) ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.. (766) สำนักงานประมงอำเภอสุขสำราญ.. (720) ทำเนียบประมงจังหวัดระนอง.. (719) สำนักงานประมงอำเภอกระบุรี.. (626) สำนักงานประมงอำเภอละอุ่น.. (575) จังหวัดระนอง ออกตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการทำประมงที่ถูกกฎหมาย.. (550) ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (419) ต้นน้ำมีฝาย ปลายน้ำมีสุข.. (367) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.. (289) ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (240) การดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง.. (238) ประกาศจังหวัดระนอง ประกวดราคาจ้างสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดใหญ่.. (233) ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ จังหวัดระนอง.. (230) การดำเนินงาน กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์.. (224) ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสร้างแห่งอาศัญสัตว์ทะเลขนาดใหญ่จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding.. (215) ประกาศจังหวัดระนอง.. (192)