ประวัติ/สำนักงานประมงจังหวัดระนอง


ประวัติ/สำนักงานประมงจังหวัดระนอง 

 ข้อมูลองค์กร  ประวัติความเป็นมา


 

  • ที่ตั้งสำนักงาน

                    สำนักงานประมงจังหวัดระนอง  ตั้งอยู่ชั้น 2 ภายในอาคารสำนักงานศูนย์ราชการจังหวัดระนอง  ริมถนนเพชรเกษม  หลักกิโลเมตรที่ 620  หมู่ที่ 3  ตำบลบางริ้น  อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ ประมาณ  8  กิโลเมตร

โทร     : 077 – 800134

โทรสาร : 077 – 800135

E-mail address :  fpo-ranong@dof.in.th

  •  โครงสร้าง

          สำนักงานประมงจังหวัดระนอง  เป็นราชการสังกัด  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   มีประมงจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา มีการแบ่งงายภายในสำนักงานออกเป็น 2 กลุ่ม 1 ฝ่าย และ สำนักงานประมงอำเภอ  5  แห่ง

 

 อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ

          ๑. ศึกษา วิเคราะห์และประเมินเทคโนโลยีทางการประมงทุกสาขาเพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตจังหวัด และกำกับให้ธุรกิจ และอาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลง และมาตรฐาน
          ๒. ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ ดูแล ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
          ๓. จัดทำแผนพัฒนาด้านการประมง ฐานข้อมูลประมง ประชาสัมพันธ์ และแผยแพร่งานของจังหวัด
          ๔. ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการพัฒนาด้านการประมง
          ๕. ให้บริการด้านการประมงแก่ชาวประมง เกษตรกร และประชาชน รวมทั้งตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม และรับรองกระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน
          ๖. กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการปฎิบัติงานของสำนักงานประมงอำเภอ
          ๗. ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  • กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน/งาน/โครงการด้านการประมง และโครงการพิเศษต่างๆ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคคล งานติดตามผล และงานธุรการทั่วไป รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล กิจกรรมของกรมประมงและจังหวัด

  • กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ และประเมินเทคโนโลยีการประมงในเขตจังหวัด กำหนดแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง ดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมกระบวนการผลิตสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวบรวมจัดทำฐานข้อมูลทะเบียน ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์มเพาะพันธุ์ และอนุบาลสัตว์น้ำ ผลผลิตสัตว์น้ำ การออกหนังสือกำกับและการออกใบอนุญาตตามกฎหมายที่กี่ยวข้อง การให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมงและการแก้ไขปัญหาทางการประมง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  • กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุม กำกับ ดูแลด้านการประมงภายในเขตจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนด้านการประมง เครื่องมือทำการประมง แหล่งน้ำ สถิติการประมง ทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประมง และอื่นๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย