เรือโทนพดล จันทรมณี

ประมงจังหวัดระนอง
    


นายชูเกียรติ ปิ่นสุวรรณ

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นายขจร อิสริยานุพงศ์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นางสาวจีรวรรณ สมเลข

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นางสาวสารินี ปฏิแพทย์

เ่จ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอกระบรุี

    
นางจริยา ฤทธิสมาน

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอสุขสำราญ

    
นายรักขา สุวรรณชาตรี

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอเมืองระนอง

    
นางเรวดี ศรีสังข์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)

ประมงอำเภอละอุ่น

    
นายเทิดศักดิ์ มิตรวงค์

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอกะเปอร์

    


นางปิยะวัลย์ สุดจิตร์

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางชุติมา โพธิแสง

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นายณรงค์ พลวารี

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นางศกุณตลา อักษรไทย

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

ผู้ช่วยประมงอำเภอเมืองระนอง

    
นายปกรณ์ รักปะทุม

นิติกร
(ปฏิบัติการ)

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นางสาวสุชารี สุขสว่าง

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฎิบัติงาน)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางสาวพกลุลกาญจน์ กุลกระโทก

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นายพิทยา มณีโชติ

นายท้ายเรือกลชายทะเล
(ส3)

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นายประสิทธ์ สุดสวาท

พนักงานขับรถยนต์


กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นายเอกวัฒน์ เยื้อนหนูวงค์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


กลุมบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางวัลลิกา พรหมมินทร์

เจ้าหน้าที่ธุรการ


กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นายวิทยา จันหยก

นักวิชาการประมง


กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางสาววรรณรัตน์ เชื้อบ่อคา

นักวิชาการประมง


กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นางสุลาวัลย์ พันชั่ง

พนักงานจัดทำหนังสือคนประจำเรือ (SEABOOK)


กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 

    
นางซาพีนา โซ่โดบ

พนักงานจัดทำหนังสือคนประจำเรือ (SEABOOK)


กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง

  ที่ตั้งสำนักงาน                     สำนักงานประมงจังหวัดระนอง  ตั้งอยู่ชั้น 2 ภายในอาคารสำนักงานศูนย์ราชการจังหวัดระนอง  ริมถนนเพชรเกษม  หลักกิโลเมตรที่ 620  หมู่ที่ 3  ตำบลบางริ้น  อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ ประมาณ  8  กิโลเมตร      fporanong@gmail.com   077  800134   077  800135   แฟนเพจ