ว่าง

ประมงจังหวัดระนอง
    


นางสาวสารินี ปฏิแพทย์

เ่จ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอกระบรุี

    
นางศกุณตลา อักษรไทย

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

ผู้ช่วยประมงอำเภอเมืองระนอง

    
นางจริยา ฤทธิสมาน

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอสุขสำราญ

    
นายรักขา สุวรรณชาตรี

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอเมืองระนอง

    
นางเรวดี ศรีสังข์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)

ประมงอำเภอละอุ่น

    
ว่าที่ ร.ต. เจนณรงค์ กรดแก้ว

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ปฏิบัติงานประมงอำเภอสุขสำราญ

    


นายขจร อิสริยานุพงศ์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นางชุติมา โพธิแสง

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)

ปฎิบัติงาน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นางสาวพกลุลกาญจน์ กุลกระโทก

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

ปฎิบัติงาน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นายชูเกียรติ ปิ่นสุวรรณ

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นางปิยะวัลย์ สุดจิตร์

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ปฎิบัติงาน กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นายณรงค์ พลวารี

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ปฎิบัติงาน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นายพิทยา มณีโชติ

นายท้ายเรือกลชายทะเล
(ส3)

ปฎิบัติงาน กลุมบริหารจัดการด้านการประมง

    
นายปกรณ์ รักปะทุม

นิติกร
(ปฏิบัติการ)

ปฎิบัติงาน กลุมบริหารจัดการด้านการประมง

    
นางสุลาวัลย์ พันชั่ง

พนักงานจัดทำหนังสือคนประจำเรือ (SEABOOK)


ปฎิบัติงาน กลุมบริหารจัดการด้านการประมง 

    
นางซาพีนา โซ่โดบ

พนักงานจัดทำหนังสือคนประจำเรือ (SEABOOK)


ปฎิบัติงาน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นางสาวจีรวรรณ สมเลข

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นางสาวเกษราณี สารีวงค์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(ปฏิบัติงาน)

ปฎิบัติงาน กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นายประสิทธ์ สุดสวาท

พนักงานขับรถยนต์


ปฎิบัติงาน กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นายเอกวัฒน์ เยื้อนหนูวงค์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


ปฎิบัติงาน กลุมบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางวัลลิกา พรหมมินทร์

เจ้าหน้าที่ธุรการ


ปฎิบัติงาน กลุมบริหารและยุทธศาสตร์

    
นายวิทยา จันหยก

นักวิชาการประมง


ปฎิบัติงาน กลุมบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางสาววรรณรัตน์ เชื้อบ่อคา

นักวิชาการประมง


ปฎิบัติงาน กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง

  ที่ตั้งสำนักงาน                     สำนักงานประมงจังหวัดระนอง  ตั้งอยู่ชั้น 2 ภายในอาคารสำนักงานศูนย์ราชการจังหวัดระนอง  ริมถนนเพชรเกษม  หลักกิโลเมตรที่ 620  หมู่ที่ 3  ตำบลบางริ้น  อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ ประมาณ  8  กิโลเมตร      fporanong@gmail.com   077  800134   077  800135   แฟนเพจ