บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดระนอง
นายสหัส ปาณะศรี

ประมงจังหวัดระนอง
    


นายชูเกียรติ ปิ่นสุวรรณ

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นายขจร อิสริยานุพงศ์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นายสานิตย์ ช่วยพนัง

เ่จ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอกระบรุี

    
นางอาภรณ์ บุญสงค์

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอกะเปอร์

    
นางจริยา ฤทธิสมาน

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอสุขสำราญ

    
นายรักขา สุวรรณชาตรี

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอเมืองระนอง

    


นางสาวจีรวรรณ สมเลข

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางอารี ปรีชา

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอละอุ่น

    
นางปิยะวัลย์ สุดจิตร์

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ปฎิบัติงาน กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางชุติมา โพธิแสง

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)

ปฎิบัติงาน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นางณิชปภา สารารักษ์

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ปฎิบัติงาน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นางเรวดี ศรีสังข์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)

ปฎิบัติงานผู้ช่วยประมงอำเภอเมืองระนอง

    
นางมณฑา อุ่นขาว

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)

ปฎิบัติงาน ผู้ช่วยประมงอำเภอกะเปอร์

    


นายพิทยา มณีโชติ

นายท้ายเรือกลชายทะเล
(ส3)

ปฎิบัติงาน กลุมบริหารจัดการด้านการประมง

    
นายสุชาติ ทวีขำ

พนักงานทั่วไป

ปฎิบัติงาน กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นายประสิทธ์ สุดสวาท

พนักงานขับรถยนต์

ปฎิบัติงาน กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นายเอกวัฒน์ เยื้อนหนูวงค์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ปฎิบัติงาน กลุมบริหารและยุทธศาสตร์

    
นายวิทยา จันหยก

นักวิชาการประมง

ปฎิบัติงาน กลุมบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางสาววรรณรัตน์ เชื้อบ่อคา

นักวิชาการประมง

ปฎิบัติงาน ผู้ช่วยประมงอำเภอ กระบุรี

    


นางซาพีนา โซ่โดบ

พนักงานจัดทำหนังสือคนประจำเรือ (SEABOOK)
(เจ้าเหมาบริการ)

ปฎิบัติงาน กลุมบริหารจัดการด้านการประมง

    
นางสุลาวัลย์ พันชั่ง


    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง

  ที่ตั้งสำนักงาน                     สำนักงานประมงจังหวัดระนอง  ตั้งอยู่ชั้น 2 ภายในอาคารสำนักงานศูนย์ราชการจังหวัดระนอง  ริมถนนเพชรเกษม  หลักกิโลเมตรที่ 620  หมู่ที่ 3  ตำบลบางริ้น  อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ ประมาณ  8  กิโลเมตร