ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

บทความหน้าหลัก


  

enlightened การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ คลิก

enlightened การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของกรมประมง คลิก

enlightened ความคิดเห็นเพิ่มเติมของสำนักพัฒนาระบบบริหาร ในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมประมง คลิก

 

การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

 • สรุปรายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิก
 • หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คลิก
 • หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 คลิก
 • หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 คลิก
 • การควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO คลิก

     

      

      Infographic ควบคุมภายในกรมประมง คลิก

      Infographic แบบฟอร์มที่ต้องส่ง คลิก

      หน่วยงานส่วนกลาง

     หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  " การประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2565 "   376   หารือแนวทางการพัฒนาระบบงานบริการกรมประมงเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ งานบริการ ค...  184  ความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการในระบบ Citizen.info ปี 2564   159  การประชุมหารือแนวทางการดำเนินการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการวิเคราะห...  152  การประชุม คณะทำงานพิจารณาการสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 1/2565   149  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPI...  146  การประชุมหารือการปรับปรุงการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4...  142  ประชุมหารือการพัฒนางานบริการการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ1)ผู้ประกอบการ (ทบ2)และผู้ท...  137  การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย Objectives and...  131  ประชุมหารือการพัฒนางานบริการระบบรับรองมาตรฐาน GAP เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โค...  130


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

   เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900      adgfish@gmail.com   02-5620590   02-5796729   แฟนเพจ