ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

บทความหน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2020-04-05  |   ข่าววันที่: 2020-04-05 |  อ่าน: 2,379 ครั้ง
 

  

mail การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ คลิก

mail การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของกรมประมง คลิก

 

การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

 • สรุปรายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิก
 • หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คลิก
 • หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 คลิก
 • หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 คลิก
 • การควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO คลิก

     

      

      Infographic ควบคุมภายในกรมประมง คลิก

      Infographic แบบฟอร์มที่ต้องส่ง คลิก

      หน่วยงานส่วนกลาง

     หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค

 Tags

 •  Hits 10 อันดับ
 • คู่มือสำหรับประชาชน (กรมประมง).. (2,521)  ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง.. (2,379) ตัวชี้วัดผู้บริหาร : ระดับความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/2563.. (2,063) ประกาศกรมประมง เรื่องแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) .. (2,033) กพร.จัดสัมมนา หลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการประเมินระบบบริหารของกรมประมง โดยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)”.. (2,025) ภารกิจ.. (1,800) ประกาศกรมประมง เรื่องการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร.. (1,730) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน.. (1,584) การมอบนโยบายของอธิบดีกรมประมง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์.. (1,476) บันทึกสรุปการหารือการให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็นในการพัฒนาการบริหารงานกรมประมง.. (1,424)

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

   เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900