PMQA

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

PMQA 

บทความหน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2020-04-05  |   ข่าววันที่: 2020-04-05 |  อ่าน: 730 ครั้ง
 

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/update_activities_page/118199

คู่มือประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0

คู่มือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562

 

PMQA  คืออะไร

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ   (Public Sector Management  Quality Award : PMQA)   เป็นกรอบการบริหารจัดการองค์การ  ที่ สำนักงาน ก.พ.ร.  ได้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการนำไปใช้ในการประเมินองค์การด้วยตนเองที่ครอบคลุม ภาพรวมในทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหาร จัดการให้เทียบเท่า มาตรฐานสากล  โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการปรับปรุงองค์การอย่างรอบด้านและ อย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง  7  ด้าน ( หมวด )   คือ 

(1) การนำองค์การ  

เป็นการประเมินการดำเนินการของผู้บริหารในเรื่องวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม ความคาดหวังในผลการดำเนินการ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ในส่วนราชการ การกำกับดูแลตนเองที่ดี และดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

(2)การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

เป็นการประเมินวิธีการกำหนดและ ถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก และแผนปฏิบัติราชการ เพื่อนำไปปฏิบัติและวัดผลความก้าวหน้าของการดำเนินการ

(3) การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย         

เป็นการประเมินการกำหนดความต้องการ ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบ การสร้างความสัมพันธ์ และการกำหนดปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้รับบริการและ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ        

(4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  

เป็นการประเมินการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศ และการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์การ

(5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

เป็นการประเมินระบบงาน ระบบการเรียนรู้ การสร้างความผาสุกและแรงจูงใจของบุคลากร  เพื่อให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ตามทิศทางองค์การ

(6) การจัดการกระบวนการ  

เป็นการประเมินการจัดการกระบวนการ การให้บริการ และกระบวนการอื่นที่ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกระบวนการสนับสนุน เพื่อให้บรรลุพันธกิจขององค์การ

(7)  ผลลัพธ์การดำเนินการ  

เป็นการประเมินผลการดำเนินการและแนวโน้มของส่วนราชการในมิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพ และมิติด้านการพัฒนาองค์การ

 

ข้อมูลสำหรับเขียน PMQA

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • คู่มือสำหรับประชาชน (กรมประมง).. (2,521)  ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง.. (2,379) ตัวชี้วัดผู้บริหาร : ระดับความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/2563.. (2,063) ประกาศกรมประมง เรื่องแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) .. (2,033) กพร.จัดสัมมนา หลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการประเมินระบบบริหารของกรมประมง โดยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)”.. (2,025) ภารกิจ.. (1,800) ประกาศกรมประมง เรื่องการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร.. (1,730) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน.. (1,585) การมอบนโยบายของอธิบดีกรมประมง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์.. (1,476) บันทึกสรุปการหารือการให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็นในการพัฒนาการบริหารงานกรมประมง.. (1,424)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900