ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง


ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 


  

       การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

  • สรุปรายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิก
  • หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คลิก
  • หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 คลิก
  • หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 คลิก
  • การควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO คลิก
  •  Infographic ควบคุมภายในกรมประมง คลิก
  •  Infographic แบบฟอร์มที่ต้องส่ง คลิก

      หน่วยงานส่วนกลาง

     หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค