ตัวชี้วัดกรมประมง  


ปี 2565

 • การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตัวชี้วัดกรมประมง) คลิก

ปี 2564

 • 1. การประเมินส่วนราชการตาม (ม.44) คลิก
 • 2. คู่มือการประเมินส่วนราชการ 2564 คลิก 

ปี 2563

 • ตัวชี้วัดกรมประมง และหน่วยงานผู้จัดเก็บตัวชี้วัด คลิก
 • 1. แนวทางการประเมินส่วนราชการตาม (ม.44) ปี 2563 คลิก
 • 2. แนวทางการประเมินผลผู้บริหารองค์กร ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ปี 2563 คลิก
 • 3. การปรับแนวทางการประเมินส่วนราชการ 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 1  คลิก
 • 4. การปรับแนวทางการประเมินส่วนราชการ 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 2  คลิก
 • 5. การปรับแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ 2563 คลิก
 • 6. คู่มือการประเมินส่วนราชการ 2563  คลิก
 • 7. สรุปผลการประเมินส่วนราชการตาม (ม.44) รอบ 12 เดือน คลิก

ปี 2562

 • 1. แนวทางการประเมินส่วนราชการตาม (ม.44) ปี 2562 คลิก
 • 2. แนวทางการประเมินผลผู้บริหารองค์กร ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ปี 2562 คลิก
 • 3. สรุปผลการประเมินส่วนราชการตาม (ม.44) รอบ 12 เดือน คลิก

ปี 2561

 • 1. แนวทางการประเมินส่วนราชการตาม (ม.44) ปี 2561 คลิก
 • 2. แนวทางการประเมินผลผู้บริหารองค์กร ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ปี 2561 คลิก
 • 3. สรุปผลการประเมินส่วนราชการตาม (ม.44) รอบการประเมินที่ 1/2561 คลิก
 • 4. สรุปผลการประเมินส่วนราชการตาม (ม.44) รอบการประเมินที่ 2/2561 คลิก