โครงสร้างกรมประมง 


      ปี 2563

      ปี 2559

  • กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง พ.ศ. 2559 คลิก
  • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกณ์ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานประมงอำเภอ 527 อำเภอ คลิก
  • โครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2559 คลิก