โครงสร้างกรมประมงตามกฏกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2563

 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

โครงสร้างกรมประมงตามกฏกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2563 

โครงสร้างกรมประมงตามกฏกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2563


              ------- เล่มที่ 1 --------

              ------- เล่มที่ 2 -------

                - เอกสารดาวน์โหลด

(รายละเอียดหน้า 1-49)

(รายละเอียดหน้า 50-99)

(รายละเอียดหน้า 100-149)

(รายละเอียดหน้า 150-199)

(รายละเอียดหน้า 200-224)                                         

(รายละเอียดหน้า 1-49)

(รายละเอียดหน้า 50-99)

(รายละเอียดหน้า 100-149)

(รายละเอียดหน้า 150-199)

(รายละเอียดหน้า 200-249)

(รายละเอียดหน้า 250-264)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานประมงอำเภอ (2563)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำสั่งให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563

- คำสั่งกรมประมงที่ 530/2563  เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ 

- คำสั่งกรมประมงที่ 531/2563   เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

- แนวทางการปฏิบัติภายหลังกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

- หนังสือแจ้งหน่วยงานส่วนกลาง 

- หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด 

1.สรุปข้อมูลกรอบอัตรากำลังข้าราชการ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง(จำแนกตามสายงานของหน่วยงานของกรมประมง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563)

2.สรุปข้อมูลกรอบอัตรากำลังข้าราชการ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง(จำแนกตามสายทางการบริหารของหน่วยงานของกรมประมง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563)

3.สรุปข้อมูลกรอบอัตรากำลังข้าราชการ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง จำแนกตามสายงานของหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

4.สรุปข้อมูลกรอบอัตรากำลังข้าราชการ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง จำแนกตามสายงานของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

     กรมประมง  อาคารจุฬาภรณ์ 50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กทม. 10900    manpower.m@personnel.mail.go.th   029406557   029406557   แฟนเพจ