ตัวชี้วัดผู้บริหาร (PM) 


 

ปี 2566

ตัวชี้วัดผู้บริหาร (PM) รอบการประเมินที่ 1/2566


ปี 2565

ตัวชี้วัดผู้บริหาร (PM) รอบการประเมินที่ 1/2565

  • รายละเอียดตัวชี้วัดผู้บริหาร รอบการประเมินที่ 1/2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) (รายละเอียด)

ปี 2564

ตัวชี้วัดผู้บริหาร (PM) รอบการประเมินที่ 2/2564

  • สรุปรายละเอียดตัวชี้วัดผู้บริหาร รอบการประเมินที่ 2/2564 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) (รายละเอียด)

ตัวชี้วัดผู้บริหาร (PM) รอบการประเมินที่ 1/2564


ปี 2563

ตัวชี้วัดผู้บริหาร (PM) รอบการประเมินที่ 2/2563

ตัวชี้วัดผู้บริหาร (PM) รอบการประเมินที่ 1/2563

  • ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสำเร็จในการถ่ายทอดและติดตามผลการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชา คลิก
  • แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมประมง รอบการประเมินที่ 1/2563 คลิก
  • สรุปตัวชี้วัดผู้บริหาร รอบการประเมินที่ 1/2563 คลิก
  • รายละเอียดตัวชี้วัดผู้บริหารส่วนกลาง รอบการประเมินที่ 1/2563 คลิก
  • รายละเอียดตัวชี้วัดผู้บริหารส่วนภูมิภาค รอบการประเมินที่ 1/2563 คลิก
  • รายละเอียดตัวชี้วัดประมงจังหวัด รอบการประเมินที่ 1/2563 คลิก