บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวณัฐพร สนธิ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
    


นางรสนา ลาภมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
    
นางสาวเบญญาภา พวงทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
    
นางสาวธนวรรณ ชัยฤกษ์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นางสาวสุรีรัตน์ สุระเดช

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    
นางสาวธัญดา สอนศิลป์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    
ว่าที่ ร.ต. หญิง รสิตา นาคพิพัฒน์

เจ้าพนักงานธุรการ
    


นายพิสิทธิ์ จันทะสี

พนักงานขับรถยนต์
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900