บุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวณัฐพร สนธิ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
    


นางรสนา ลาภมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
    
นางสาวเบญญาภา พวงทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
    
นายบดินทร์ อิทธิพงษ์

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
    


นางสาวสุรีรัตน์ สุระเดช

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    
นางสาวธัญดา สอนศิลป์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    
ว่าที่ ร.ต. หญิง รสิตา นาคพิพัฒน์

เจ้าพนักงานธุรการ
    
นางสาวนฤมล โกมุทธพงศ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900      adgfish@gmail.com   02-5620590   02-5796729   แฟนเพจ