ภารกิจ 


กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(Administrative System Development Group)

ภารกิจหลัก : พัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า :
To develop Administrative System of entire Divisions within the Department for
better results, more efficiency, and more cost effectiveness.

หน้าที่รับผิดชอบ
(Responsibilities)

(1) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
To advice and consult to the Director General about government system development strategies
entire the department

(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
To monitor, evaluate and issue progress report concerning administrative system development
of the Department

(3) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆและหน่วยงานภายในกรม
To conduct, coordinate and collaborate with all divisions about administrative system
development strategies implementation.

(4) ปฏิบัติร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
To work and support other divisions as designed.