ตัวชี้วัดหน่วยงาน (IPA) 


ตัวชี้วัด (IPA)

  • ***ปี 2563-ปัจจุบัน ยกเลิกการจัดทำตัวชี้วัด (IPA)***
  • กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ประจำปี 2562 คลิก
  • กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ประจำปี 2561 คลิก
  • กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ประจำปี 2560 คลิก
  • กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ประจำปี 2559 คลิก
  • กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ประจำปี 2558 คลิก

ผลคะแนน (IPA)

  • ผลคะแนนของหน่วยงาน (IPA) ประจำปี 2561 คลิก
  • ผลคะแนนของหน่วยงาน (IPA) ประจำปี 2560 คลิก
  • ผลคะแนนของหน่วยงาน (IPA) ประจำปี 2559 คลิก
  • ผลคะแนนของหน่วยงาน (IPA) ประจำปี 2558 คลิก