รางวัล Best Practice กรมประมง 


โครงการประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

ประจำปี 2565

1. รางวัลผลงานนวัตกรรม

 • รางวัลระดับดีเด่น ชื่อผลงาน “การพัฒนาพันธุ์ “กุ้งขาว สิชล 1” เพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ” หน่วยงานที่ได้รับรางวัล กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
  ดาวน์โหลด  ไฟล์ผลงาน  คลิปวิดีโอ
 • รางวัลระดับดี ชื่อผลงาน “การผลิตหัวเชื้อ ปม.2 เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” หน่วยงานที่ได้รับรางวัล กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
  ดาวน์โหลด  ไฟล์ผลงาน  คลิปวิดีโอ

2. รางวัลสร้างสรรค์งานบริการ

 • รางวัลระดับดีเด่น ชื่อผลงาน “การตรวจรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP เสมือนจริงผ่านกล้องที่เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต” หน่วยงานที่ได้รับรางวัล กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
  ดาวน์โหลด  ไฟล์ผลงาน  คลิปวิดีโอ
 • รางวัลระดับดี ชื่อผลงาน “ชำระค่าธรรมเนียม เท่ากับ ต่ออายุใบอนุญาต (สำหรับวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบ)” หน่วยงานที่ได้รับรางวัล กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต
  ดาวน์โหลด  ไฟล์ผลงาน  คลิปวิดีโอ

3. รางวัล Smart  DOF Officers 
3.1 หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 10 ราย

 • 1) นางสาวกนกอร ยางป้อม        กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง
 • 2) นางสาวลลิตา พวงมณี           กองยุทธศาสตร์และแผนงาน      
 • 3) นางณัฐวดี เบี้ยขาว                กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
 • 4) นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น   กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 • 5) นางสาวอรวรรณ ประเสริฐสุข กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
 • 6) นายณัฏฐพล คำวาง               กองบริหารการคลัง
 • 7) นายพลาวุฒิ แซ่เอี๊ยว             กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
 • 8) นายเอกรัฐ วงษ์เขียว              กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง
 • 9) นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 • 10) นายกฤษณะ จันทะนรารักษ์ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

3.2 หน่วยงานส่วนภูมิภาค จำนวน 10 ราย

 • 1) นางวาสนา จันทร์แจ่มใส        สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี
 • 2) นางฏฏิภัทร์ ประเสริฐกุล         สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
 • 3) นางจารุภา ศิริ                         สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี
 • 4) นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์       สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี
 • 5) นางสุภาพร สุนทร                   สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร
 • 6) นายมานพ เหล็มปาน              สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี
 • 7) นายยงยุทธ เล็บกะเต็บ           สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส
 • 8) นายกตัญญู ทองภู่                  สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี
 • 9) นายวชิรวิทย์ ตันติบรรณกุล    สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
 • 10) นายอิสระ สุวิทยาภรณ์         สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก

4. รางวัลหน่วยงานดีเด่น

 • 4.1 หน่วยงานดีเด่นรางวัลที่ 1 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 • 4.2 หน่วยงานดีเด่นรางวัลที่ 2 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี
 • 4.3 หน่วยงานดีเด่นรางวัลที่ 3 กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ

5. รางวัลหน่วยงานที่มีโอกาสในการพัฒนา

 • 5.1 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์
 • 5.2 สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท
 • 5.3 สำนักงานประมงจังหวัดตราด