ข้อมูลสำหรับเขียน PMQA


[2022-08-04] การประชุมคณะทำงานติดตามการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้.. [2022-08-04] กรมประมง คว้าหน่วยงานภาครัฐระดับเกรด A.. [2022-07-27] การตรวจประเมิน รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0.. [2022-07-27] การประชุมเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภ.. [2022-07-27] การประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข.. [2022-07-27] การประชุมคณะอำนวยการจัดการประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (.. [2022-07-20] " การประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำป.. [2022-07-01] การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ.. [2022-06-22] การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาค.. [2022-06-13] การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาค.. อ่านทั้งหมด 

ข้อมูลสำหรับเขียน PMQA 


หมวด 1

โครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ของกรมประมง - YouTube

กรมประมง หน่วยงานที่ให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ว่า มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน อันเป็นหลักการที่กรมประมงยึดมั่นในการปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคน และครอบคลุมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุปทาน โดยยึดมั่นและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักสิทธิมนุษยชนในทุก ๆ กระบวนการทำงาน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการตรวจสอบและหลีกเลี่ยงการละเมิดในด้านสิทธิมนุษยชน  โดยท่านอธิบดีกรม ประมงนายมีศักดิ์ ภักดีคง ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและแสดงเจตนารมย์อย่างชัดเจนที่จะพัฒนาองค์กรกรมประมงไปสู่องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนพร้อมส่งเข้าประกวดในปี 2564 จนขณะนี้กรมประมงได้รับคัดเลือกเข้าตรวจประเมินขั้นที่ 3 ในการประกวดโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี 2564 โดยเข้ารับการตรวจประเมินองค์กร ขั้นที่ 3 Site Visit Review ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex Meetings เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

.............................................................................................................................

หมวด 4

https://www.facebook.com/227334884050780/posts/4193936780723884/?sfnsn=mo

ห้ามพลาด! กรมประมง...เตรียมโชว์สุดยอดผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ ครั้งแรกภายใต้ธีม “โลกเปลี่ยน คนปรับ ยกระดับงานวิจัย พัฒนาประมงไทยสู่ความยั่งยืน”

 กรมประมงกำหนดจัดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564 ภายใต้ธีม “โลกเปลี่ยน คนปรับ ยกระดับงานวิจัย พัฒนาประมงไทยสู่ความยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2564 โชว์สุดยอดผลงานวิจัยกว่า 74 เรื่อง ชูความพร้อมการใช้เทคโนโลยีออนไลน์ รับความเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์โควิด - 19

 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา งานวิจัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านการประมงสาขาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถช่วยยกระดับ และพัฒนาภาคการประมงของประเทศไปสู่ความยั่งยืนได้เป็นอย่างดี เพราะนอกจากการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการประมง การเพิ่มศักยภาพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การยกระดับมาตรฐานสินค้าประมง ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาภาคการประมงของประเทศให้ก้าวไกลสู่สากลได้อีกด้วย การจัดประชุมวิชาการประมงจึงเป็นการเปิดเวทีเพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงนักวิจัยอิสระ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานสู่สาธารณชน พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ด้านงานวิจัย อันจะนำไปสู่แนวทางการพัฒนางานวิจัยด้านการประมงให้มีคุณภาพต่อไป

 สำหรับการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564 นี้ กรมประมงได้กำหนดจัดงานภายใต้ธีม “โลกเปลี่ยน คนปรับ ยกระดับงานวิจัย พัฒนาประมงไทยสู่ความยั่งยืน” ในรูปแบบออนไลน์ เป็นครั้งแรก เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยกว่า 74 เรื่อง โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการบรรยาย 44 เรื่อง และโปสเตอร์ 30 เรื่อง ผลงานวิจัยประกอบด้วย 9 สาขา ได้แก่ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประมง สาขาการประมงทะเล สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สาขาพันธุกรรมสัตว์น้ำ สาขาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ สาขาอาหารสัตว์น้ำ สาขาโรค สัตว์น้ำ และสาขาเศรษฐกิจ สังคม และต่างประเทศ ซึ่งในปีนี้มีหัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจ อาทิ การกินอาหารของปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ในทะเลสาบสงขลา สภาวะทรัพยากรปลาทูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแนวทางบริหารจัดการของประเทศไทย การประเมินแผนธุรกิจการผลิตปูม้า (Portunus pelagicus) นิ่มภายในโรงเรือน การพัฒนาคุณภาพของบะหมี่ปลากึ่งสำเร็จรูปจากปลานิล รูปแบบและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดอาการขี้ขาวในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลของประเทศไทย : การศึกษาแบบตัดขวาง และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาลี - วรรณ ชุมชนพัฒนา ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นต้น นอกจากผลงานวิจัยที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีผลงานวิจัยอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ในการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564

 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุม โดยติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมได้ทาง youtube channel “การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564” หรือ https://www.youtube.com/channel/UCK5WxyleaMkKSk8HN2BWg-Q... สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานวิจัย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมประมง โทรศัพท์ 0 2561 0834, 09 8258 3888 ได้ในวันและเวลาราชการ

.............................................................................................................................

หมวด 5

https://www.facebook.com/227334884050780/posts/4192093034241592/?sfnsn=mo

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมกิจกรรม “ก้าวต่อก้าว (9 - 9) Build Up ดิจิทัลไทยแลนด์” ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการเตรียมบุคลากรด้านดิจิทัล รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทงานบริหารทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ “HR as a Service” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยสำนักงาน ก.พ.

.............................................................................................................................

หมวด 6

https://www.facebook.com/227334884050780/posts/4166734236777472/?sfnsn=mo

?? เปิดตัวแล้วววว??

??หัวเชื้อจุลินทรีย์ #ปม.2??

"ภาครัฐร่วมใจพัฒนาวิจัยเพื่อเกษตรกรไทย"

#กรมประมง ??#สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้วยการคิดค้น #หัวเชื้อจุลินทรีย์สูตรใหม่ ในนาม "หัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม. 2" พร้อมขยายผลสู่เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงกุ้งทะเล ให้เกิดความยั่งยืนตลอดสายการผลิต?

????????????????

?? รับชมคลิปวีดิทัศน์ ??

?? Ep.1 การพัฒนาจุลินทรีย์ ปม.2

คลิกลิงค์ ??????

https://youtu.be/askEGXD7NGs

?? Ep.2 การนำจุลินทรีย์ ปม. 2 ไปทดลองใช้ในฟาร์มกุ้งทะเล

คลิกลิงค์ ??????

https://youtu.be/5y53q6zujgs

???? รายชื่อศูนย์ฯ ที่ผลิตจุลินทรีย์ ปม. 2 ??

1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดจันทบุรี โทร. 039-433216-8

2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี โทร. 039-320959 039-320968

3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

จังหวัดระยอง โทร. 038-655191

4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด

จังหวัดตราด โทร. 039-510946

5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 038-531-387

6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 034-756625

7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-770750 032-770820

8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-661398

9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชุมพร

จังหวัดชุมพร โทร. 077-657092 077-657093

10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 077-255288

11. ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-416180-1

12. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง (ศทช.สงขลา)

จังหวัดสงขลา โทร. 074-311895

13. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา

จังหวัดสงขลา โทร. 074-536282

14. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

จังหวัดปัตตานี โทร. 073-330631-2

15. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง

จังหวัดระนอง โทร. 077-880907-9

16. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา

จังหวัดพังงา โทร. 076-490786 065-0487015 065-0487028

17. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต โทร. 076-510053 088-7651393

18. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่

จังหวัดกระบี่ โทร. 075-662059-60

19. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง

จังหวัดตรัง โทร. 075-274077-8

20. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช (ศพก.นครศรีธรรมราช)

จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-536157

21. ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา (ศสส.สงขลา)

จังหวัดสงขลา โทร. 074-335244-5

22. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำชลบุรี (ศพอ.ชลบุรี)

จังหวัดชลบุรี โทร. 038-326512

23. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล (ศพม.สตูล)

จังหวัดสตูล โทร. 062-0561999