ตัวชี้วัดผู้บริหาร (PM)

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตัวชี้วัดผู้บริหาร (PM) 

บทความหน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2020-04-05  |   ข่าววันที่: 2020-04-05 |  อ่าน: 1,049 ครั้ง
 

ตัวชี้วัดผู้บริหาร (PM) รอบการประเมินที่ 1/2565

รายละเอียดตัวชี้วัดผู้บริหาร รอบการประเมินที่ 1/2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) (รายละเอียด)

ตัวชี้วัดผู้บริหาร (PM) รอบการประเมินที่ 2/2564

สรุปรายละเอียดตัวชี้วัดผู้บริหาร รอบการประเมินที่ 2/2564 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) (รายละเอียด)

ตัวชี้วัดผู้บริหาร (PM) รอบการประเมินที่ 1/2564

yes 1. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมประมง ในรอบการประเมินที่ 1/2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 yes

1. สรุปตัวชี้วัดผู้บริหาร รอบ 1 ปี 2564

2. รายละเอียดตัวชี้วัดผู้บริหารส่วนกลาง รอบ 1 ปี 2564

3. รายละเอียดตัวชี้วัดผู้บริหารส่วนภูมิภาค รอบ 1 ปี 2564

4. แบบฟอร์มข้อตกลง

 

ตัวชี้วัดผู้บริหาร (PM) รอบการประเมินที่ 2/2563

 

ตัวชี้วัดผู้บริหาร (PM) รอบการประเมินที่ 1/2563

 • ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสำเร็จในการถ่ายทอดและติดตามผลการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชา คลิก
 • แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมประมง รอบการประเมินที่ 1/2563 คลิก
 • สรุปตัวชี้วัดผู้บริหาร รอบการประเมินที่ 1/2563 คลิก
 • รายละเอียดตัวชี้วัดผู้บริหารส่วนกลาง รอบการประเมินที่ 1/2563 คลิก
 • รายละเอียดตัวชี้วัดผู้บริหารส่วนภูมิภาค รอบการประเมินที่ 1/2563 คลิก
 • รายละเอียดตัวชี้วัดประมงจังหวัด รอบการประเมินที่ 1/2563 คลิก

 Tags

 •  Hits 10 อันดับ
 • คู่มือสำหรับประชาชน (กรมประมง).. (2,522)  ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง.. (2,379) ตัวชี้วัดผู้บริหาร : ระดับความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/2563.. (2,063) ประกาศกรมประมง เรื่องแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) .. (2,033) กพร.จัดสัมมนา หลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการประเมินระบบบริหารของกรมประมง โดยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)”.. (2,025) ภารกิจ.. (1,800) ประกาศกรมประมง เรื่องการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร.. (1,730) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน.. (1,585) การมอบนโยบายของอธิบดีกรมประมง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์.. (1,476) บันทึกสรุปการหารือการให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็นในการพัฒนาการบริหารงานกรมประมง.. (1,425)

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

   เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900