ตัวชี้วัดผู้บริหาร (PM)

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


ตัวชี้วัดผู้บริหาร (PM) 

บทความหน้าหลัก


ตัวชี้วัดผู้บริหาร (PM) รอบการประเมินที่ 1/2565

รายละเอียดตัวชี้วัดผู้บริหาร รอบการประเมินที่ 1/2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) (รายละเอียด)

ตัวชี้วัดผู้บริหาร (PM) รอบการประเมินที่ 2/2564

สรุปรายละเอียดตัวชี้วัดผู้บริหาร รอบการประเมินที่ 2/2564 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) (รายละเอียด)

ตัวชี้วัดผู้บริหาร (PM) รอบการประเมินที่ 1/2564

yes 1. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมประมง ในรอบการประเมินที่ 1/2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 yes

1. สรุปตัวชี้วัดผู้บริหาร รอบ 1 ปี 2564

2. รายละเอียดตัวชี้วัดผู้บริหารส่วนกลาง รอบ 1 ปี 2564

3. รายละเอียดตัวชี้วัดผู้บริหารส่วนภูมิภาค รอบ 1 ปี 2564

4. แบบฟอร์มข้อตกลง

 

ตัวชี้วัดผู้บริหาร (PM) รอบการประเมินที่ 2/2563

 

ตัวชี้วัดผู้บริหาร (PM) รอบการประเมินที่ 1/2563

 • ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสำเร็จในการถ่ายทอดและติดตามผลการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชา คลิก
 • แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมประมง รอบการประเมินที่ 1/2563 คลิก
 • สรุปตัวชี้วัดผู้บริหาร รอบการประเมินที่ 1/2563 คลิก
 • รายละเอียดตัวชี้วัดผู้บริหารส่วนกลาง รอบการประเมินที่ 1/2563 คลิก
 • รายละเอียดตัวชี้วัดผู้บริหารส่วนภูมิภาค รอบการประเมินที่ 1/2563 คลิก
 • รายละเอียดตัวชี้วัดประมงจังหวัด รอบการประเมินที่ 1/2563 คลิก

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  " การประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2565 "   376   หารือแนวทางการพัฒนาระบบงานบริการกรมประมงเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ งานบริการ ค...  184  ความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการในระบบ Citizen.info ปี 2564   159  การประชุมหารือแนวทางการดำเนินการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการวิเคราะห...  152  การประชุม คณะทำงานพิจารณาการสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 1/2565   149  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPI...  146  การประชุมหารือการปรับปรุงการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4...  143  ประชุมหารือการพัฒนางานบริการการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ1)ผู้ประกอบการ (ทบ2)และผู้ท...  137  การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย Objectives and...  131  ประชุมหารือการพัฒนางานบริการระบบรับรองมาตรฐาน GAP เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โค...  130


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

   เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900      adgfish@gmail.com   02-5620590   02-5796729   แฟนเพจ