ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ


ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน สมัครด้วยตนเองที่ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ชั้น 3 ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคารปลอดประสพ กรมประมง ตั้งแต่วันที่  17-27 มิถุนายน  2565

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

2.สำเนาวุฒิการศึกษาให้ตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 2 ชุด

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด

4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

5.ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ชุด

6.สำเนาหลักฐานทางทหาร แบบ สด.8 หรือ แบบ สด.43

7.หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1 ชุด

โทร.0-2940-6130-45 ต่อ 4306

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร   734   รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง (update)   233  ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง   222  ประกาศกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิ...  216  ร่วมเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen   211  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร   201  ร่วมพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen   170  โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานความร้อนจากแหล่งอื่น   143  ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการสูญเสียและการทิ้งอาหาร ระหว่างกระบวนการแปรรูป ขนส่ง และจำห...  80  ผลิตภัณฑ์ประมงกับภาชนะบรรจุปิดสนิท   78


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

     50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    ftdd@fisheries.go.th   02 940 6130-45   02 940 6200   แฟนเพจ