ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการสูญเสียและการทิ้งอาหาร ระหว่างกระบวนการแปรรูป ขนส่ง และจำหน่ายสินค้า ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ


ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการสูญเสียและการทิ้งอาหาร ระหว่างกระบวนการแปรรูป ขนส่ง และจำหน่ายสินค้า ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินงานโครงการ Food Waste ระยะที่ 2 ภายใต้โครงการ Training Activities to Measure, Monitor and Reduce Food Waste in Processing, Distribution and in Retail in Micro Small and Medium Enterprises in Thailand and to Document Case Studies โดยในระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสุภาพร ศศิปภาโชติมา หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการวัตถุดิบสัตว์น้ำ และนางรัชดา อิทธิพงษ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการบรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ร่วมกับผศ.ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ และ ดร.สืบพงษ์ กอวชิรพันธ์ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการสูญเสียและการทิ้งอาหาร ระหว่างกระบวนการแปรรูป ขนส่ง และจำหน่ายสินค้า ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลาดุกร้าท่าซัก ทำการวิเคราะห์จุดวิกฤติของการสูญเสียอาหารแต่ละขั้นตอน เพื่อใช้ในการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิ...  283   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร   231  ผลิตภัณฑ์ประมงกับภาชนะบรรจุปิดสนิท   159  ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการสูญเสียและการทิ้งอาหาร ระหว่างกระบวนการแปรรูป ขนส่ง และจำห...  158  ฐานข้อมูลใบรับรองตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว   122  สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้เกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ   82  ประกาศ กรมประมง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   69  ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว พ.ศ. 2565   63  ธข01- แบบฟอร์มคำขอใช้ตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว   48  ประกาศ กรมประมง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ   46


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

     50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    ftdd@fisheries.go.th   02 940 6130-45   02 940 6200   แฟนเพจ