แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.๓) และการออกหนังสือรับรองผู้ทำการประมง

 กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ

แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.๓) และการออกหนังสือรับรองผู้ทำการประมง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-10-12  |   ข่าววันที่: 2018-10-12 |  อ่าน: 7,877 ครั้ง
 

๑. ทบ.๓-๑ แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง

๒. ทบ.๓-๒ แบบคำขอเปลี่ยนแปลงรายการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง 

๓. ทบ.๓-๓ แบบคำขอต่ออายุทะเบียนผู้ทำการประมง

๔. ทบ.๓-๔ แบบคำขอมีบัตรประจำตัวผู้ทำการประมงทดแทนบัตรเดิม 

๕. ทบ.๓-๕ แบบคำขอยกเลิกทะเบียนผู้ทำการประมง 

๖. บันทึกแจ้งผลการตรวจสอบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ออกให้เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน)

๗. ใบรับคำขอ ทบ.3 (ออกให้เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารถูกต้องครบถ้วน)

๘. การออกหนังสือรับรองผู้ทำการประมง (แบบใช้เรือและไม่ใช้เรือ)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • เปิดตัวระบบขึ้นทะเบียนชาวประมง วันที่ 16 ตุลาคม 2561 New!!.. (8,976)  แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.๓) และการออกหนังสือรับรองผู้ทำการประมง.. (7,877) กลุ่มคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำตามอนุสัญญา.. (2,587) กลุ่มกำหนดมาตรการด้านการประมง.. (2,346) กลุ่มทะเบียนและอนุญาตทำการประมง.. (2,224) เอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับผู้ใช้งาน (USER) ระบบขึ้นทะเบียนชาวประมง 25 - 29 มีนาคม 2562.. (2,214) กลุ่มทะเบียนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (1,995) ระเบียบกรมประมง เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง พ.ศ. ๒๕๖๑ และแบบคำขอขึ้นทะเบียน.. (1,975) กลุ่มกิจการแรงงานในภาคประมง.. (1,937) Update!! รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ใช้งาน (User) ระบบขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง Update!! (23 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น.).. (1,844) เอกสารประกอบการประชุมโครงการขึ้นทะเบียนชาวประมง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น ๔ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง.. (1,689) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการขอเปลี่ยนประเภทของเรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร โอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว.. (1,451) ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,427) ระเบียบกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ฉบับที่ 2 ).. (1,343) แบบรายงานตรวจเรือ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง.. (1,318) ฐานเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ 77 จังหวัด.. (1,118) กฎกระทรวงเรื่องสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดใหม่ และชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ .. (1,097) เอกสารประกอบการประชุมเรื่อง ซักซ้อมขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ ในการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกุ้งทะเล ตามมาตรา 78 (1) วันพุธที.. (1,032) ตัวชี้วัดที่ 5 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (รอบที่ 2) !!!.. (746) ประกาศกรม.. (724)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ

     เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900