วีดิทัศน์ 1 มี.ค. 66 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเล (NRM) รุ่นที่ 2

 กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ


วีดิทัศน์ 1 มี.ค. 66 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเล (NRM) รุ่นที่ 2 วีดิทัศน์ 1 มี.ค. 66 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเล (NRM) รุ่นที่ 2..คลิก

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณโรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี
นายบัญชา  สุขแก้ว  รองอธิบดีกรมประมง  พร้อมด้วยนายพัฒนพงศ์  ชูแสง  ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง ให้การต้อนรับพลตำรวจเอกธรรมศักดิ์  วิชชารยะ  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานและบรรยายพิเศษในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ" (National Referral Merchanism : NRM) รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จาก 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมการจัดหางาน) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เข้าฝึกอบรม จำนวน 150 คน
ทั้งนี้ ท่านรองฯ บัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของกลไกการส่งต่อระดับชาติ (NRM) นับตั้งแต่การเผชิญเหตุ การคัดกรองเบื้องต้น การแสวงหาข้อเท็จจริง การคัดแยกผู้เสียหาย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองสำหรับผู้ที่อาจเป็นผู้เสียหาย ด้วยการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผ่านการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเล โดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจำนวน 50 ชุด สำหรับคัดกรองแรงงานในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล เพื่อควบคุมและป้องกันการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวของภาคประมงทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด*

 

 

จัดทำโดย สถานีประมงต้นแบบ DOF Channel กรมประมง

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปุณณมาส ศิริพิพัฒน์ ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปุณณมาส ศิริพิพัฒน์ ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง  จำนวนผู้อ่าน 278  ประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  จำนวนผู้อ่าน 212 ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์น้ำ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่า ที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) มาแจ้งการมีไว้ในครอบครอง พ.ศ. 2566 ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ... จำนวนผู้อ่าน 175 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทการเพาะเลี้ยงหอยทะเล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทการเพา... จำนวนผู้อ่าน 167 ประชุมการเตรียมการจัดเก็บข้อมูลในการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM) ประชุมการเตรียมการจัดเก็บข้อมูลในการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเล ตามกลไกก... จำนวนผู้อ่าน 159 กฎกระทรวง เรื่อง ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2565 กฎกระทรวง เรื่อง ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2565  จำนวนผู้อ่าน 127 ผู้แทนกรมประมงเข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง และแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ผู้แทนกรมประมงเข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายง... จำนวนผู้อ่าน 120 ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์และปรับปรุงเว็บไซต์กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ ครั้งที่ 1/2566 ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์และปรับปรุงเว็บไซต์กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาต... จำนวนผู้อ่าน 96 ติดตามการดำเนินการบังคับใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรภายใต้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ติดตามการดำเนินการบังคับใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรภายใต้พระราชกำหนดการประมง... จำนวนผู้อ่าน 92 ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง กำหนดมาตรการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2566-2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่ 12 พ.ค.2566 ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง กำหนดมาตรการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตั... จำนวนผู้อ่าน 85


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ

  รายละเอียด เลขที่ 50 เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  email  aquareg.dof@gmail.com  โทรศัพท์ +66 - 2562 - 0600 - 15 ต่อ 2113  FAX +66 - 2561 - 4689  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6