จระเข้ในประเทศไทย

 กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ


จระเข้ในประเทศไทย จระเข้ในประเทศไทย..คลิก

    จระเข้ จัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์เลื้อยคลานที่มีขนาดใหญ่ พบกระจายพันธุ์ทั้งในเขตอบอุ่นและเขตร้อนทั่วโลก เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในนํ้าหรือพื้นที่ชุ่มนํ้า พบได้ทั้งในแหล่งนํ้าจืด นํ้ากร่อย และนํ้าเค็ม ลักษณะทั่วไปของจระเข้ คือ มีหนังเป็นแผ่นแข็งและหนาคล้ายเกล็ด ส่วนหัวยื่นยาว มีช่องเปิดจมูกอยูทางด้านบนตรงส่วนปลายสุดของส่วนหัว ตามีหนังคลุมขณะดำน้ำ หางมีขนาดใหญ่ ขาสั้นมีขนาดใหญ่และแข็งแรง และมีพังผืดยึดติดระหว่างนิ้วเพื่อช่วยในการว่ายนํ้า จระเข้เป็นสัตว์กินเนื้อ โดยอาหารส่วนใหญ่เป็นสัตว์นํ้า และกินสัตว์อื่นเป็นอาหารด้วย เหยื่อมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่กว่าขนาดตัวของจระเข้ จระเข้ล่าเหยื่อที่เป็นสัตว์บกโดยการลากลงไปในนํ้าและกดเหยื่อให้จมนํ้าตายก่อนกิน

    จระเข้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยมี 3 ชนิดพันธุ์ คือ จระเขน้ำจืด Crocodylus siamensis จระเข้นํ้าเค็ม Crocodylus porosus และตะโขง Tomistoma schlegelii ทั้ง 3 ชนิด ถูกจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 จำพวกสัตว์เลื้อยคลาน สำหรับจระเขน้ำจืดและจระเขน้ำเค็ม เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ตามกฎกระทรวงกำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ พ.ศ. 2546 ทำใหผู้ที่ประสงค์จะเพาะพันธุ์ ค้า และครอบครอง สามารถกระทำได้ภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ในส่วนของพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ได้กำหนดให้การเพาะเลี้ยงจระเข้เป็นกิจการ การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม ตามกฎกระทรวงกำหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และให้อธิบดีมีอำนาจในการประกาศกำหนดใหผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมต้องแจ้งประกอบกิจการ และต้องปฏิบัติตามมาตรา 78 เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระเบียบหรือประกาศกำหนด ซึ่งครอบคลุมจระเข้ทุกชนิดพันธุ์

เอกสาร/งานวิจัยต่างๆ ในการศึกษาจระเข้ของประเทศไทย

รายงานการปล่อยจระเข้น้ำจืดคืนสูธรรมชาติในพื้นที่เขตรัษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

2563

รายงานฉบับสมบูรณ์
วิเคราะห์ข้อมูลการขอลดสถานะจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย จากบัญชี 1 เป็นบัญชี 2 ตามบัญชี CITES

2564

โครงการสร้างแนวทาง/มาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้

รศ.ดร.น.สพ. วิทวัช วิริยะรัตน์

คู่มือการสำรวจและติดตามประชากรจระเข้น้ำจืด

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

2554

Annual report 2020
รายงานประจำปี 2563

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

2564

โครงการสำรวจทัศนคติและข้อคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการอนุรักษ์จระเข้ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

2560

Identification of purebred Crocodylus siamensis for reintroduction in Vietnam

Journal of Experimental Zoology
Nguyen Thang

2002

New haplotype of the complete mitochondrial genome of Crocodylus siamensis and its species-specific DNA markers: distinguishing C. siamensis from C. porosus in Thailand

Kornsorn Srikulnath

2011

Should the Identification Guidelines for Siamese Crocodiles Be Revised? Differing Post-Occipital Scute Scale Numbers Show Phenotypic Variation Does Not Result from Hybridization with Saltwater Crocodiles

Nattakan Ariyaraphong

2023

แผนแม่บทการบริการจัดการอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

2564

ทัศนคติและข้อคิดเห็นของชุมชนท้องถิ่น ต่อการจัดการจระเข้น้ำจืดในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

2560

ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลดีเอ็นเอและลักษณะสัณฐานของจระเข้สยามที่ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสมาคมฟาร์มจระเข้ไทยและหน่วยวิจัยจีโนมิกส์และทรัพยากรชีวภาพของสัตว์

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     

แนวทางการอนุรักษ์จระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยในอุทยานแห่งชาติ

ชลธร ชำนาญคิด

2564

     

 

 

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปุณณมาส ศิริพิพัฒน์ ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปุณณมาส ศิริพิพัฒน์ ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง  จำนวนผู้อ่าน 278  ประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  จำนวนผู้อ่าน 212 ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์น้ำ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่า ที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) มาแจ้งการมีไว้ในครอบครอง พ.ศ. 2566 ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ... จำนวนผู้อ่าน 175 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทการเพาะเลี้ยงหอยทะเล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทการเพา... จำนวนผู้อ่าน 167 ประชุมการเตรียมการจัดเก็บข้อมูลในการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM) ประชุมการเตรียมการจัดเก็บข้อมูลในการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเล ตามกลไกก... จำนวนผู้อ่าน 159 กฎกระทรวง เรื่อง ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2565 กฎกระทรวง เรื่อง ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2565  จำนวนผู้อ่าน 127 ผู้แทนกรมประมงเข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง และแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ผู้แทนกรมประมงเข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายง... จำนวนผู้อ่าน 120 ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์และปรับปรุงเว็บไซต์กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ ครั้งที่ 1/2566 ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์และปรับปรุงเว็บไซต์กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาต... จำนวนผู้อ่าน 96 ติดตามการดำเนินการบังคับใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรภายใต้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ติดตามการดำเนินการบังคับใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรภายใต้พระราชกำหนดการประมง... จำนวนผู้อ่าน 92 ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง กำหนดมาตรการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2566-2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่ 12 พ.ค.2566 ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง กำหนดมาตรการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตั... จำนวนผู้อ่าน 85


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ

  รายละเอียด เลขที่ 50 เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  email  aquareg.dof@gmail.com  โทรศัพท์ +66 - 2562 - 0600 - 15 ต่อ 2113  FAX +66 - 2561 - 4689  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6