รัฐบาลให้ความสำคัญ ! เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานบนเรือประมง ใช้ ม.83 เปิดให้ขอหนังสือคนประจำเรือ seabook เพื่อทำงานในเรือประมง ปีละ 2 รอบช่วงวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน และ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายนของทุกปีโดยปีนี้เปิดต่ออายุ seabook เล่มเหลือง เป็นการเฉพาะตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

 กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ


รัฐบาลให้ความสำคัญ ! เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานบนเรือประมง ใช้ ม.83 เปิดให้ขอหนังสือคนประจำเรือ seabook เพื่อทำงานในเรือประมง ปีละ 2 รอบช่วงวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน และ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายนของทุกปีโดยปีนี้เปิดต่ออายุ seabook เล่มเหลือง เป็นการเฉพาะตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 รัฐบาลให้ความสำคัญ ! เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานบนเรือประมง ใช้ ม.83 เปิดให้ขอหนังสือคนประจำเรือ seabook เพื่อทำงานในเรือประมง ปีละ 2 รอบช่วงวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน และ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายนของทุกปีโดยปีนี้เปิดต่ออายุ seabook เล่มเหลือง เป็นการเฉพาะตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2565..คลิก

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่านโยบายภายใต้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานบนเรือประมงเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้มอบหมายให้กรมประมงเร่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน
 นายเฉลิมชัย  สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากการที่สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยได้มายื่นหนังสือขอให้มีการใช้มาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ได้ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 เดือน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมงทะเล จำนวน 30,000 – 50,000 ราย ประกอบกับคนต่างด้าวที่ได้รับการต่ออายุหนังสือคนประจำเรือตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 จำนวน 1,818 คน จะทยอยหมดอายุเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2565 จึงได้เสนอเพื่อเปิดใช้อำนาจ ม.83 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558  ให้แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย สามารถทำงานในเรือประมงได้อย่างถูกต้อง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมงทะเล ซึ่ง ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ผลักดันเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี กระทั่ง ครม. ได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565  อนุมัติในหลักการ “ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม สามารถมายื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล
  โดยขณะนี้ ประกาศทั้ง 2 ฉบับ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้ลงนามและประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ซึ่งสาระสำคัญของกฎหมายกำหนดให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ถือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและมีรอยตราประทับตรวจหนังสือเดินทางขาเข้า หรือคนต่างด้าวที่ได้รับหนังสือคนประจำเรือตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการออกหนังสือคนประจำเรือและระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดลง สามารถยื่นคำขอหนังสือคนประจำเรือตามช่วงเวลา โดยรอบที่ 1 : ระหว่าง 1 เมษายน – 30 มิถุนายนของทุกปี และรอบที่ 2 : ระหว่าง 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายนของทุกปี
  แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 นี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในเรือประมงอย่างเร่งด่วนและอำนวยความสะดวก ในการขอรับหนังสือคนประจำเรือของแรงงานต่างด้าว รัฐบาลจึงเห็นชอบให้กรมประมงเปิดรับคำขอหนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสำนักงานประมงจังหวัดที่มีอาณาเขตติดทะเล
สำหรับแรงงานต่างด้าวที่จะมาขอหนังสือคนประจำเรือจะต้องมีใบรับรองการตรวจสุขภาพรวมถึงการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมการประกันสุขภาพ หนังสือสัญญาจ้างในงานประมงทะเลครอบคลุมการสัมภาษณ์คนต่างด้าวโดยมีเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจสอบความถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับ พร้อมรูปถ่ายสี ครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 3 รูป และเมื่อยื่นคำขอแล้วจะได้รับใบรับคำขอ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการยื่นขอจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ภายใน 15 วัน พร้อมทั้งขอจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกับกรมการปกครอง ซึ่งใบรับคำขอนี้ไม่อนุญาตให้ใช้แทนหนังสือคนประจำเรือ และเมื่อจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลเรียบร้อยแล้วให้นำหลักฐานมารับหนังสือคนประจำเรือพร้อมชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท จึงจะสามารถนำแรงงานออกทำการประมงได้
 อธิบดีกรมประมงกล่าวในตอนท้ายว่า การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ทำงานบนเรือประมง ทั้งยังเป็นการช่วยป้องกันการใช้แรงงานผิดกฎหมาย การใช้แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ในภาคประมง โดยการเปิดให้แรงงานต่างด้าวขอหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ให้ถูกต้องตามกฏหมาย ทำให้แรงงานต่างด้าวได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย ทำให้เกิดการส่งเสริมการจ้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการภาคประมงสามารถทำการประมงได้อย่างไม่ติดขัดเกิดความคล่องตัว และมีความยั่งยืนผาสุกในการประกอบอาชีพต่อไป

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปุณณมาส ศิริพิพัฒน์ ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปุณณมาส ศิริพิพัฒน์ ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง  จำนวนผู้อ่าน 278  ประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  จำนวนผู้อ่าน 212 ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์น้ำ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่า ที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) มาแจ้งการมีไว้ในครอบครอง พ.ศ. 2566 ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ... จำนวนผู้อ่าน 175 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทการเพาะเลี้ยงหอยทะเล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทการเพา... จำนวนผู้อ่าน 167 ประชุมการเตรียมการจัดเก็บข้อมูลในการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM) ประชุมการเตรียมการจัดเก็บข้อมูลในการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเล ตามกลไกก... จำนวนผู้อ่าน 159 กฎกระทรวง เรื่อง ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2565 กฎกระทรวง เรื่อง ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2565  จำนวนผู้อ่าน 127 ผู้แทนกรมประมงเข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง และแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ผู้แทนกรมประมงเข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายง... จำนวนผู้อ่าน 120 ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์และปรับปรุงเว็บไซต์กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ ครั้งที่ 1/2566 ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์และปรับปรุงเว็บไซต์กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาต... จำนวนผู้อ่าน 96 ติดตามการดำเนินการบังคับใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรภายใต้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ติดตามการดำเนินการบังคับใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรภายใต้พระราชกำหนดการประมง... จำนวนผู้อ่าน 92 ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง กำหนดมาตรการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2566-2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่ 12 พ.ค.2566 ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง กำหนดมาตรการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตั... จำนวนผู้อ่าน 85


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ

  รายละเอียด เลขที่ 50 เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  email  aquareg.dof@gmail.com  โทรศัพท์ +66 - 2562 - 0600 - 15 ต่อ 2113  FAX +66 - 2561 - 4689  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6