สัตว์น้ำประจำหน่่วยงาน : ปลากดคังสาละวิน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน


สัตว์น้ำประจำหน่่วยงาน : ปลากดคังสาละวิน 

ข้อมูลการดำเนินงาน


ปลากดคังสาละวิน    Hemibragrus  microphthamus(Day,1889)

      เป็นปลาเฉพาะถิ่นพบได้เฉพาะในระบบลุ่มน้ำสาละวิน ถูกจับขึ้นมากที่แม่น้ำปายซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาสายหนึ่งของแม่น้ำสาละวิน ที่ไหลผ่านประเทศไทยตั้งแต่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนถึงอำเภอสบเมย จังหวัดตาก  พันธุ์ปลาชนิดนี้มีความสำคัญโดยเป็นแหล่งอาหารโปรตีนของชุมชน ปลากดคังสาละวินมีรูปร่างคล้ายปลากดเหลือง แต่มีส่วนหัวที่แบนราบกว่า และยื่นยาวกว่าส่วนหัวมองจากด้านบนค่อนข้างกว้าง ปากกว้าง มีหนวดที่ริมฝีปากยาวมากถึงบริเวณครีบก้น ตาเล็กมาก ส่วนหลังยกสูง ครีบหลังเป็นก้านแข็ง ครีบไขมันยาว ครีบหางใหญ่และเว้าลึก    ตัวมีสีเทาอมฟ้าหรือสีเขียวมะกอก ด้านท้องสีจาง ครีบมีสีคล้ำ ครีบหางสีคล้ำ ขนาดใหญ่สุดถึง 1 เมตร พบทั่วไป 60-70 เซนติเมตร จับได้โดยเบ็ดราว ข่ายลอย  และดำน้ำยิงด้วยฉมวก อาศัยในแม่น้ำลำธารที่ค่อนข้างลึก  เป็นปลาที่มีรสชาติดี เช่นเดียวกับปลากดขนาดใหญ่ชนิดอื่น 

             สถานภาพ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแม่ฮ่องสอน  สามารถทำการเพาะพันธุ์ได้สำเร็จ ในปี 2544 โดย วิศณุพร และคณะ

                           ปี 2544 มีงานวิจัยเรื่อง การเพาะพันธุ์ปลากดคังสาละวิน โดยวิศณุพร และคณะ

                           ปี 2554 มีงานวิจัยเรื่อง พัฒนาการของปลากดคังสาละวิน โดยศิริพร และคณะ

                           ปัจจุบัน ศูนย์ฯ สามารถเพาะพันธุ์และปล่อยกลับคืนแหล่งน้ำธรรมชาติได้ปีละ 5,000 ตัว

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พันธุ์สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่ายระหว่างวันที่ 18 มกราคม   2565 - วันที่ 31 มกราคม 2...  111   เข้าร่วม การประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ...  81  ข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้าร่วม การประชุ มชี้ แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการ...  80  รายงานประจำปี งปม.2564   80  ร่วมต้อนรับ พลเอก จิระเดช กมลเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องม...  77  ทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์ฯ   70  เข้าร่วม การประชมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษ...  69  ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระชนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุ...  68  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย   68  เข้าตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกร GAP กิจกรรมตรวจสอบและรับรอง มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงส...  67

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

     61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000    ifmaehongson@gmail.com   053-684194,053-684242   053-684194,053-684242 ต่อ 20   แฟนเพจ