กิจกรรมรับเสด็จปี พ.ศ. 2547 


พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส
เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกร และทรงงานตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พุทธศักราช 2547

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เสด็จทรงงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2547   ทรงปล่อยพันธุ์ปลากดหลวง จำนวน 79 ตัว ณ ศูนย์บริการและพัฒนาเกษตรที่สูงปางตอง   ตำบลหมอกจำแป่  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมี ดร.สิทธิ  บุณยรัตผลิน อธิบดีกรมประมง    ดร.จูอะดี  พงศ์มณีรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์น้ำ นายเอกพจน์  เจริญศิริวงศ์ธนา หัวหน้าสถานีประมงน้ำจืด
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  และข้าราชการกรมประมงเฝ้าฯรับเสด็จ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชดำเนินทรงงาน โครงการธนาคารอาหารชุมชน บ้านนาป่าแปก  ตำบลหมอกจำแป่  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทอดพระเนตรพ่อแม่พันธุ์เขียดแลว,กบเขียว, ปลาแก้มช้ำสาละวิน และทรงปล่อยปลามะไฟ จำนวน 999 ตัว ปลาแก้มช้ำสาละวิน จำนวน 9 คู่ เขียดแลว จำนวน 9 คู่ เขียดหลังขาว จำนวน 9 คู่ สู่ลำน้ำแม่สะงา โดยมี ดร.จูอะดี  พงศ์มณีรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์น้ำกรมประมง นายเอกพจน์  เจริญศิริวงศ์ธนา หัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และข้าราชการกรมประมง เฝ้าฯ รับเสด็จฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2547