กิจกรรมรับเสด็จปี พ.ศ. 2549 


พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในวโรกาส เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกร และทรงงานตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พุทธศักราช 2549

  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินยังศูนย์ไผ่ศึกษาแม่ฮ่องสอน ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ทรงปล่อยพันธุ์เขียดแลว กลับคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 9 คู่ บริเวณลำห้วยปางตอง ภายในศูนย์ไผ่ศึกษาแม่ฮ่องสอน โดยมี ดร.จรัลธาดา กรรณสูต อธิบดีกรมประมง นายวิชัย ก้องรัตนโกศล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด คุณหญิงโกมุท อุ่นศรีส่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ นายเอกพจน์ เจริญศิริวงศ์ธนา หัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดแม่ฮ่องสอนและข้าราชการกรมประมงในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เฝ้าฯ รับเสด็จ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พุทธศักราช 2549

 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินยังศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอนตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทอดพระเนตรจุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านประมง ในโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโรงเรียนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ตามโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่กรมประมงได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการประมงแก่ผู้ที่เข้ามาฝึกอบรม ณ โรงเรียนดังกล่าว อีกทั้งเป็นจุดเชื่อมโยงกับหน่วยงานและองค์กรที่มีบทบาทการพัฒนาบนพื้นที่สูง เพื่อให้การบริการแก่ราษฎรบนพื้นที่สูง โดยมี ดร.จรัลธาดา กรรณสูต อธิบดีกรมประมง นายวิชัย ก้องรัตนโกศล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด คุณหญิงโกมุท อุ่นศรีส่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ นายเอกพจน์ เจริญศิริวงศ์ธนา หัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และข้าราชการกรมประมงในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนี้ ทรงพระราชทานอาหารปลาให้แก่ปลาไนที่เลี้ยงในบ่อสาธิต เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พุทธศักราช 2549