ที่ตั้งของหน่วยงาน 


 เลขที่ 61  หมู่ที่ 5  ตำบลผาบ่อง  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  รหัสไปรษณีย์ 58000

     โทรศัพท์ 0-5368-4194,0-5368-4242   โทรสาร 0-5368-4242

     Website : http://www.fisheries.go.th/sf-maehongson/web2 

     e-mail :  sf-maehongson@fisheries.go.thifmaehongson@gmail.com

 

      อาณาเขต

     ทิศเหนือ : จดสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน กรมปศุสัตว์ ระยะ 378 เมตร

     ทิศใต้ : จดหน่วยย่อยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หน่วยที่ 2) กรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 273 เมตร

     ทิศตะวันออก : จดสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน,พื้นที่ทดลองข้าว ของศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน กรมการข้าว, หน่วยทดลองพืชสวน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน กรมวิชาการเกษตร ระยะ 428 เมตร

     ทิศตะวันตก : จดพื้นที่โครงการป่าเปียกตามพระราชดำริ, อ่างเก็บน้ำจองจาย,สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะ 635 เมตร

 

  หนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน

     โฉนดที่ดิน เลขที่ 2556 เล่มที่ 26 หน้า 56 เนื้อที่ทั้งหมด 4,507 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช เพื่อทรงใช้ในโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ (ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

     เนื้อที่เฉพาะศูนย์วิจัยฯ   เนื้อที่ 67 ไร่ 3 งาน 20.2 ตารางวา

     การได้มา  จังหวัดแม่ฮ่องสอนถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช

     การใช้ประโยชน์   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน ใช้พื้นที่เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สิ่งก่อสร้าง และอาคารที่อยู่อาศัย

     วันขึ้นทะเบียน  วันที่ 19 กันยายน 2534