กิจกรรมรับเสด็จปี พ.ศ. 2546 


พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในวโรกาส เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกร และทรงงานตามพระราชดำริ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน พุทธศักราช 2546

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ( เรือนประทับแรม ) ทรงปล่อยพันธุ์ปลาแม่น้ำปาย 9 ชนิด จำนวน 999 ตัว ลูกกบพื้นเมือง ( กบอ๋อง, กบหูดำ ) จำนวน 999 ตัว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2546  โดยมี ดร.จรัลธาดากรรณสูต รองอธิบดีกรมประมง และนายวิศณุพร  รัตนตรัยวงศ์ หัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และข้าราชการกรมประมง
เฝ้าฯ รับเสด็จ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการธนาคารอาหารชุมชน กิจกรรมด้านการประมง  การเลี้ยงปลา   กบ   ผลผลิตของเกษตรกร  และทรงพระราชทานพันธุ์ปลานิลแดง แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในโครงการฯ โดยมี ดร.จรัลธาดา  กรรณสูต รองอธิบดีกรมประมง และนายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ หัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดแม่ฮ่องสอน กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงาน  ณ บ้านแม่ปาง ตำบลสันติคีรี  อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เมื่อวันที่ 9 เมษายน พุทธศักราช 2546