ประวัติความเป็นมาของศูนย์ฯ 


 สืบเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาอาชีพของราษฎรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยเน้นหนักด้านการเกษตร มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การป้องกันการบุกรุกทำลายป่า การอนุรักษ์ป่า การปรับปรุงบำรุงดินและน้ำ  ทั้งนี้  กองทัพบกร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการสนองพระราชดำริ โดยจัดให้มีโครงการพัฒนาตามพระราชดำริขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการจัดตั้ง"ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย" (ท่าโป่งแดง) ขึ้นเป็นแห่งแรก เพื่อใช้ในการศึกษาทดลอง ค้นคว้า สาธิต การปลูกพืช  และเลี้ยงสัตว์  

        กรมประมง ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้ง "หน่วยผลิตพันธุ์ปลา"ขึ้น ตามโครงการสาธิตการเลี้ยงปลาในเขตพัฒนาการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปี พ.ศ. 2525 เพื่อดำเนินการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้รับผิดชอบ 

        ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2531 กรมประมง ได้ยกฐานะหน่วยผลิตพันธุ์ปลาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น"สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดแม่ฮ่องสอน" สังกัดกองประมงน้ำจืด  กรมประมง มีพื้นที่ทั้งหมด  67 ไร่  3  งาน  20  ตารางวา ต่อมามีการปรับโครงสร้างกรมประมงใหม่ สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงอยู่ภายใต้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง  จนถึงปี พ.ศ.2553 กรมประมงได้เสนอขอปรับปรุงการแบ่งงานภายใน โดยไม่กระทบกับกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 เป็น "ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแม่ฮ่องสอน" สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง มีหน้าที่รับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและทรัพยากรประมงน้ำจืด โดยเน้นงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับสถาบันต่าง ๆ ของสำนักฯ เพื่อนำเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจำกัดของสภาพพื้นที่จริง วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และพันธุ์สัตว์น้ำหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ และการวิจัยพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลชีววิทยาแหล่งน้ำ ทรัพยากรประมง และสังคม-เศรษฐกิจชาวประมง เพื่อประเมินสถานภาพ แนวโน้มของการประมงในแหล่งน้ำ และนำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ ติดตาม เฝ้าระวัง การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตรวจสอบ ติดตามและรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์และพืชน้ำจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตประมงและดำรงความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำ อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกำกับ ดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทำการประมง  โดยมีอาคารที่ทำการ บ่อปลาและสิ่งก่อสร้าง  ดังนี้

  1.อาคารที่ทำการ  จำนวน  1  หลัง

  2.บ้านพักข้าราชการ  จำนวน  7  หลัง

  3.บ้านพักคนงานหลังละ  6  ครอบครัว  จำนวน  2  หลัง

  4.โรงเพาะฟัก  จำนวน  1  หลัง

  5.โรงเก็บน้ำมัน  จำนวน  1  หลัง

  6.โรงเก็บอาหาร  จำนวน  1  หลัง

  7.โรงเก็บรถยนต์  จำนวน  1  หลัง

  8.ห้องพัสดุ  จำนวน  1  หลัง

  9.บ่อเก็บกักน้ำขนาด  2  ไร่  จำนวน  1  บ่อ

  10.บ่อดินขนาด  2  ไร่  จำนวน  7  บ่อ

  11.บ่อดินขนาด  1  ไร่  จำนวน  9  บ่อ

  12.บ่อดินขนาด  0.5  ไร่  จำนวน  11  บ่อ

  13.บ่อซีเมนต์ขนาด  50  ตารางเมตร  จำนวน  25  บ่อ

  14.บ่อซีเมนต์ขนาด  20  ตารางเมตร  จำนวน  10  บ่อ

  15.บ่อซีเมนต์ขนาด  10  ตารางเมตร  จำนวน  10  บ่อ 

ปัจจุบัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแม่ฮ่องสอน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน  ตามที่กรมประมงได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างแบ่งส่วนราชการกรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป