บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน
นายวีร์ กี่จนา

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายอนุสรณ์ แสนอาษา

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(ชำนาญการ)
    
นายศุภยศ ลาภล้น

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฏิบัติการ)
    
นายอนุพงศ์ อภิชาตพงศ์ปรีชา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ชำนาญงาน)
    
นายสมนึก เทพบินการ

พนักงานขับรถยนต์ ส. 2
(ส. 2)
    
นายสมบูรณ์ หน่อจันทร์

พนักงานขับรถยนต์ ส. 2
(ส. 2)
    
นายแปร คีรีอร่ามรัศมี

พนักงานการประมง ส.2
(ส.2)
    
นายสุรศักดิ์ สุวรรณลพ

พนักงานการประมง ส.2
(ส.2)
    


นายสุริยะ แซ่จั้ง

พนักงานพัสดุ ส.3
(ส.3)
    
นายฉัตรชัย ศิริบุญมา

พนักงานการประมง ส.2
(ส.2)
    
นางศิริพร คชสารมณี

พนักงานการเงินและบัญชี ส.3
(ส.3)
    
นางกมลทิพย์ พันสุภะ

พนักงานธุรการ ส.3
(ส.3)
    


นายวีระพงษ์ เดชจินดา

นักวิชาการประมง
    


นายนันทภัทร แก้วมี

เจ้าพนักงานประมง
    
นายสมสะอาด พึ่งป่า

เจ้าพนักงานประมง
    
นายวชิรพงษ์ บุญเพ็ญ

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นายบรรหาร คำบุญมา

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นายอดิศักดิ์ ศักดิ์เฉลิมพล

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสมเพ็ชร มนทนม

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายเดชชัย ยงซิน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสำเภา มั่นคง

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายพงษ์ศักดิ์ จรรยาสูง

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายศุภชัย ทิชาติ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางนงลักษณ์ อุปคำ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางธนพร ต้าวพรหม

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นางสาววิชุดา โองโกตา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสุรศักดิ์ ผสันต์สุข

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวอารีรัตน์ ธนะเสวี

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสุดแดน ปัญญาฤทธิรงค์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายอำนวย สงวนสิทธิ์

คนงานประมง
    
นางเหลิน คีรีอร่ามรัศมี

พนักงานจ้างเหมาบริการ
    
นายบรรเลง ทวีชัย

พนักงานจ้างเหมาบริการ
    
นายอำนาจ ศักดิ์วุฒิเกียรติ

พนักงานจ้างเหมาบริการ
    


นายเทวินทร์ ทิพกนก

พนักงานจ้างเหมาบริการ
    
นางสาวเรณู คำมูล

พนักงานจ้างเหมาบริการ
    
น.ส.สุชาวดี ศิริวิชัย

พนักงานจ้างเหมาบริการ
    
น.ส.สายสมอน ธีรเมธากุล

พนักงานจ้างเหมาบริการ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

 61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000