บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

นางสมพร โกศล

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายอนุสรณ์ แสนอาษา

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(ชำนาญการ)
    
นายศุภยศ ลาภล้น

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวอรวรรณ แก้วสุข

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ปฏิบัติงาน)
    
นายสมนึก เทพบินการ

พนักงานขับรถยนต์ ส. 2
(ส. 2)
    
นายสมบูรณ์ หน่อจันทร์

พนักงานขับรถยนต์ ส. 2
(ส. 2)
    
นายสุรศักดิ์ สุวรรณลพ

พนักงานการประมง ส.2
(ส.2)
    


นายสุริยะ แซ่จั้ง

พนักงานพัสดุ ส.3
(ส.3)
    
นายฉัตรชัย ศิริบุญมา

พนักงานการประมง ส.2
(ส.2)
    
นางศิริพร คชสารมณี

พนักงานการเงินและบัญชี ส.3
(ส.3)
    
นางกมลทิพย์ พันสุภะ

พนักงานธุรการ ส.3
(ส.3)
    


นายวีระพงษ์ เดชจินดา

นักวิชาการประมง
    
นายธีร์ดนัย ใจปักษ์

นักวิชาการประมง
    


นายนันทภัทร แก้วมี

เจ้าพนักงานประมง
    
นายสมสะอาด พึ่งป่า

เจ้าพนักงานประมง
    
นายวชิรพงษ์ บุญเพ็ญ

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นายบรรหาร คำบุญมา

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นายอดิศักดิ์ ศักดิ์เฉลิมพล

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสมเพ็ชร มนทนม

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายเดชชัย ยงซิน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสำเภา มั่นคง

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายพงษ์ศักดิ์ จรรยาสูง

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายศุภชัย ทิชาติ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางนงลักษณ์ อุปคำ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางธนพร ต้าวพรหม

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นางสาววิชุดา โองโกตา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสุรศักดิ์ ผสันต์สุข

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวอารีรัตน์ ธนะเสวี

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสุดแดน ปัญญาฤทธิรงค์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายบรรเลง ทวีชัย

คนงานประมง
    
นายเทวินทร์ ทิพกนก

คนงานประมง
    


นายสุทธิภัทร ปัญญาฤทธิรงค์

พนักงานจ้างเหมาบริการ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

 61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000    ifmaehongson@gmail.com   053-684194,053-684242   053-684194,053-684242 ต่อ 20   แฟนเพจ