กิจกรรมรับเสด็จปี พ.ศ. 2545 


พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส
เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิการ และทรงงานตามพระราชดำริ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน พุทธศักราช 2545สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลการดำเนินงานโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวในพื้นที่ธรรมชาติ ตามพระราชดำริ  ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการ และทรงปล่อยพ่อแม่พันธุ์,ลูกเขียดแลว ลงในพื้นที่โครงการฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2545  โดยมีนายธำมรงค์  ประกอบบุญ อธิบดีกรมประมง    นายอุปถัมถ์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคราม รองอธิบดีกรมประมง และนายวิศณุพร  รัตนตรัยวงศ์ หัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เฝ้าฯ รับเสด็จ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการผลความก้าวหน้าในการเพาะขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดพื้นเมือง ที่พบในแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์บริการและพัฒนาเกษตรที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ โดยมีนายธำมรงค์  ประกอบบุญ อธิบดีกรมประมง    นายอุปถัมถ์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคราม รองอธิบดีกรมประมง และนายวิศณุพร  รัตนตรัยวงศ์ หัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดแม่ฮ่องสอน กราบบังคมทูลถวายรายงาน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช 2545