ชนิดและราคาพันธุ์สัตว์น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน


ชนิดและราคาพันธุ์สัตว์น้ำ 

ข้อมูลการดำเนินงาน


ปลาตะเพียนขาว

ขนาด 2 - 3 ซม. ราคาตัวละ 0.20 บาท
ขนาด 3 - 5 ซม. ราคาตัวละ 0.25 บาท
ขนาด 5 - 7 ซม. ราคาตัวละ  0.35 บาท

 ปลานวลจันทร์เทศ

ขนาด 2 - 3 ซม. ราคาตัวละ 0.10 บาท
ขนาด 3 - 5 ซม. ราคาตัวละ 0.20 บาท
ขนาด 5 - 7 ซม. ราคาตัวละ 0.30 บาท
ขนาด 7 - 10 ซม. ราคาตัวละ 0.50 บาท

 

 ปลายี่สกเทศ

ขนาด 2 - 3 ซม. ราคาตัวละ 0.20 บาท
ขนาด 3 - 5 ซม. ราคาตัวละ 0.25 บาท
ขนาด 5 - 7 ซม. ราคาตัวละ 0.50 บาท
ขนาด 7 - 10 ซม. ราคาตัวละ 1.00 บาท

 

ปลานิล

ขนาด 2 - 3 ซม. ราคาตัวละ 0.15 บาท
ขนาด 3 - 5 ซม. ราคาตัวละ 0.20 บาท
ขนาด 5 - 7 ซม. ราคาตัวละ 0.30 บาท

 

 ปลาไน

ขนาด 2 - 3 ซม. ราคาตัวละ 0.10 บาท
ขนาด 3 - 5 ซม. ราคาตัวละ 0.20 บาท

 

ปลาโพง (บ้า)

ขนาด 2 - 3 ซม. ราคาคัวละ 0.25 บาท
ขนาด 3 - 5 ซม. ราคาตัวละ  0.50 บาท
ขนาด 5 - 7 ซม. ราคาตัวละ  1.00 บาท

 

ปลาสร้อยขาว

ขนาด 2 - 3 ซม. ราคาตัวละ 0.15 บาท
ขนาด 3 - 5 ซม. ราคาตัวละ  0.25 บาท

 

ปลากาดำ

ขนาด  2 - 3 ซม. ราคาตัวละ 0.25 บาท
ขนาด 3 - 5 ซม. ราคาตัวละ 0.50 บาท

 

ปลานิลแดง

ขนาด 2 - 3 ซม. ราคาตัวละ 0.20 บาท
ขนาด 3 - 5 ซม. ราคาตัวละ 0.40 บาท

Ictalurus punctatus

ปลากดหลวง

ขนาด  1-2 นิ้ว ราคาตัวละ 3.5 บาท
ขนาด 2 - 3 นิ้ว ราคาตัวละ 4.00 บาท
ขนาด 3 - 4 นิ้ว ราคาตัวละ 4.50 บาท

ปลาตะเพียนทอง

ขนาด 2 - 3 ซม. ราคาตัวละ 0.20 บาท
ขนาด 3 - 5 ซม. ราคาตัวละ 0.30 บาท
ขนาด 5 - 7 ซม. ราคาตัวละ 0.50 บาท

ปลากดหัวเสียม

ขนาด 2 - 3 นิ้ว ราคาตัวละ 3.00 บาท
ขนาด 3 - 5 นิ้ว ราคาตัวละ 3.50 บาท
ขนาด 5 - 7 นิ้ว ราคาตัวละ 4.00 บาท
ขนาด 7 - 9 นิ้ว ราคาตัวละ 4.50 บาท

 

ปลากดคลังสาละวิน

ขนาด 2 - 3 นิ้ว ราคาตัวละ 4.00 บาท
ขนาด 3 - 5 นิ้ว ราคาตัวละ 5.00 บาท
ขนาด 5 - 7 นิ้ว ราคาตัวละ 5.50 บาท
ขนาด 7 - 9 นิ้ว ราคาตัวละ 6.00 บาท

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พันธุ์สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่ายระหว่างวันที่ 18 มกราคม   2565 - วันที่ 31 มกราคม 2...  111   เข้าร่วม การประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ...  81  ข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้าร่วม การประชุ มชี้ แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการ...  80  รายงานประจำปี งปม.2564   80  ร่วมต้อนรับ พลเอก จิระเดช กมลเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องม...  77  ทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์ฯ   70  เข้าร่วม การประชมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษ...  69  ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระชนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุ...  68  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย   68  เข้าตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกร GAP กิจกรรมตรวจสอบและรับรอง มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงส...  67

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

     61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000    ifmaehongson@gmail.com   053-684194,053-684242   053-684194,053-684242 ต่อ 20   แฟนเพจ