อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก


อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก
รับผิดชอบแหล่งน้ำใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และอุตรดิตถ์
(1)  ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ ชีววิทยาประมง อนุกรมวิธานสัตว์น้ำ โครงสร้างประชากร และความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำ สภาวะการทำการประมงและเศรษฐกิจ         สังคมของชาวประมง ประสิทธิภาพเครื่องมือประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ
(2)  ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการเพาะและขยายพันธุ์สัตว์น้ำพื้นเมืองเฉพาะถิ่นหายาก และใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่รับผิดชอบ
(3)  ศึกษา ค้นคว้า วิจัยสภาพแหล่งอาศัยและแหล่งวางไข่สัตว์น้ำ แหล่งน้ำ ผลกระทบด้านการพัฒนาการใช้มาตรการทางการประมง เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาผลผลิตสัตว์น้ำและการประมงน้ำจืด         ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ และมลพิษในแหล่งน้ำจืด
(4)  พัฒนาแนวทางการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาผลผลิตสัตว์น้ำและการประมงน้ำจืด
(5)  ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพื้นเมืองเฉพาะถิ่น หายยาก และใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งพันธุ์สัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ คงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้าง
       รายได้แก่ชุมชนและชาวประมงในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(6)  ติดตาม ประเมินสถานภาพและความชุกชุมสัตว์น้ำ กำลังผลิตสัตว์น้ำ ระดับการใช้ประโยชน์และปริมาณผลจับสัตว์น้ำเพื่อเสนอแนวทางกำหนดมาตรการ บริหารจัดการประมง และการใช้
      ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน
(7)  ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรประมงน้ำจืด
(8)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ
(1)  ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ งานอำนวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูและและบำรุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม
      และงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน
(2)  วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงาน และงบประมาณของหน่วยงาน
(3)  ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก หมู่ 7 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150      if-phitsanulok@hotmail.com   055369066   055369066