อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

 เผยเเพร่: 2017-11-18  |   ข่าววันที่: 2017-11-18 |  อ่าน: 744 ครั้ง
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก
รับผิดชอบแหล่งน้ำใน 15 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา ตาก พิษณุโลก ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย กำแพงเพชร
(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยโครงสร้างของทรัพยากรสัตว์น้ำและติดตามการเปลี่ยนแปลง
(2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยประสิทธิภาพของเครื่องมือทำการประมงในแหล่งน้ำจืด
(3) ติดตามประเมินผลกระทบต่อชนิด ความชุกชุม ผลผลิตทางการประมง และโครงสร้างประชากรสัตว์น้ำอันเนื่องมาจากกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำ ภาวะโลกร้อน การปล่อยมลพิษลงแหล่งน้ำ
(4) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องด้านการประมงน้ำจืด เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนการจัดการประมงน้ำจืด
(5) ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของแหล่งน้ำจืด
(6) สำรวจ และรวบรวมชนิดพันธุ์สัตว์ และพืชน้ำจืด เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัย
(7) ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงเพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพ
(8) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรประมงน้ำจืด
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ
(1) ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ งานอำนวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูและและบำรุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน
(2) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงาน และงบประมาณของหน่วยงาน
(3) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (2,237)  ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก.. (2,175) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย.. (1,279) ปลาประจำหน่วยงาน กดแแก้ว.. (1,265) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,195) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง.. (1,101) ปลาประจำหน่วยงาน เค้าขาว.. (1,056) งานเงินทุนหมุนเวียน ฯ.. (877) อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก.. (744) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ที่ชำรุดใช้การไม่ได้จำนวน 3 คัน.. (723) ไหว้หลวงพ่ออินทร์ กินปลา ชมหมาบางแก้ว”ประจำปีงบประมาณ 2561.. (714) ขั้นตอนขอรับบริการ.. (684) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์.. (675) รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.. (528) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (493) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด 35 รายการ.. (479) ศึกษาดูงานด้านการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก.. (446) ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ.. (411) ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 12/2560 .. (391) งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2561.. (351)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก หมู่ 7 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150