บทความศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

วันที่ 21 กันยายน 2564 หน่วยงานกรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ร่วมกับ กรมชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเข้าทุ่งรับน้ำ ประจำปี 2564 โดยดร.วรัณยู ขุนเจริญรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ร่วมด้วยผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ผู้นำชุมชนและประชาชน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตด้านประมงในพื้นที่รับน้ำของโครงการบางระกำโมเดลประจำปีงบประมาณ 2564 ณ แหล่งน้ำจิกเอน บ้านใหม่โพธิ์ทอง ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมีพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 100,000 ตัว ปลาแก้มช้ำ จำนวน 100,000 ตัว ปลาสร้อยขาว จำนวน 100,000 ตัว และปลาเค้าดำ จำนวน 1,000 ตัว

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. หน่วยงานกรมประมงจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพิษณุโลก ร่วมกับผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมประมง ครบรอบปีที่ 95 ในวันที่ 21 กันยายน 2564 โดย ดร.วรัณยู  ขุนเจริญรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก มอบหมายให้นางอุมาพร ใบบาง เจ้าพนักงานประมง พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารัตน์  แก้วต๋า เจ้าพนักงานประมง นำพันธุ์สัตว์น้ำเข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยละเมยหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,095 ตัว และแหล่งน้ำธรรมชาติสาธารณประโยชน์ที่เหมาะสม ในพื้นที่อำเภอนครไทย จำนวน 300,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 500,095 ตัว โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ดร.วรัณยู  ขุนเจริญรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก มอบหมายให้นายภาณุเดช  สุโกมล นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ดำเนินงานการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ร่วมกับ กรมชลประทาน โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย ตามแผนการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและประมง ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 500,000 ตัว โดยมีพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อย ณ โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์) อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว จำนวน 113,000 ตัว ปลากระแห จำนวน 79,000 ตัว ปลาสร้อยขาว จำนวน 200,000 ตัว และ ปลาบ้า จำนวน 108,000 ตัว

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก นำพันธุ์ปลาตะเพียนขาววัยอ่อน ปล่อยลงแหล่งน้ำในเขตพื้นที่บางระกำโมเดล จำนวน 1,000,000 ตัว ณ แหลงน้ำแก้มลิง ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 500,000 ตัว และประตูระบายน้ำบางแก้ว ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 500,000 ตัว และประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนด "ฤดูน้ำแดง" 2564-2565 คุ้มครองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักงานชลประทานที่ 3 โดย ดร.วรัณยู  ขุนเจริญรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก มอบหมายให้นางอุมาพร  ใบบาง เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ขนาด 2 - 3 เซนติเมตร ปล่อยลงแหล่งน้ำประตูระบายน้ำบ้านใหม่โพธิ์ทอง ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย, ทรบ.วังมะขาม ตำบลหนองแขม และประตูระบายน้ำวังขี้เหล็ก ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่บางระกำโมเดล ปีงบประมาณ 2564 โดยมีพันธุ์ปลาตะเพียนขาว, ปลาสร้อยขาว, ปลากระแห และปลาแก้มช้ำ รวมทั้งสิ้นจำนวน 500,000 ตัว

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ