บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

นายภาณุเดช สุโกมล

นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก
    


นายภาณุเดช สุโกมล

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นายปภังกร สุดเอื้อม

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวจุฑาทิพย์ ปทุมรัศมี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางนฤมล สิงห์แก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาววรฤทัย ปิงเมือง

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นายประพันธ์ สุจะวะนะ

พนักงานการเงินและบัญชี ส4 (ลูกจ้างประจำ)
    
นายสวิทย์ อ่ำพูล

พนักงานการประมง ส2 (ลูกจ้างประจำ)
    
นายวิเชียร ศรีภักดี

พนักงานการประมง ส2 (ลูกจ้างประจำ)
    
นายบุญรอด พุ่มพวง

พนักงานการประมง ส2 (ลูกจ้างประจำ)
    
นายอดีต เล็กยิ้ม

พนักงานการประมง ส2 (ลูกจ้างประจำ)
    
นายสมชาย คู่ควร

พนักงานการประมง ส2 (ลูกจ้างประจำ)
    


นายเนติ บุญกลั่นสอน

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    
นายนิคม สังสีแก้ว

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    
ว่าที่ร.ต.หญิงธิดารัตน์ แก้วต๋า

เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ)
    
นางอุมาพร ใบบาง

เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ)
    


นายวันชัย สนมฉ่ำ

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายสุชัด อาจหาญ

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายสมชาย ทองนาคะ

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายสิริ ปานเกิด

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายกิตติ เงินยวง

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายพล ทิมแป้น

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายพิทักษ์ พุ่มไม้

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายสุทน ใบบาง

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายบุญทัน นาคแจ่ม

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายภารดร สนมฉ่ำ

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นางฤทัยรัตน์ สุจะวะนะ

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายภาณุพงศ์ โยธา

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุริษา สนมฉ่ำ

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    
นายกิตติพงศ์ สีดา

พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
    


นางสาวอัญชลี มีมา

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี(พนักงานทุนหมุนเวียน)
    
นางสาวชนิดา ทองอยู่

เจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานทุนหมุนเวียน)
    


นายรัน อัมพวัน

คนงานประมง(ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนฯ)
    
นายสมรวน สำลี

คนงานประมง(ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนฯ)
    
นายสุทา นาคแจ่ม

คนงานประมง(ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนฯ)
    
นางวาริพินทุ์ สมแตง

คนงานประมง(ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนฯ)
    
นางบุญชู สำลี

คนงานประมง(ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนฯ)
    
นางนิภาพร แก้วสีเอี่ยม

คนงานประมง(ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนฯ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก หมู่ 7 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150      if-phitsanulok@hotmail.com   055369066   055369066