อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก 

 เผยเเพร่: 2017-11-18  |  อ่าน: 1,279 ครั้ง


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก
รับผิดชอบแหล่งน้ำใน 15 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา ตาก พิษณุโลก ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย กำแพงเพชร
(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยโครงสร้างของทรัพยากรสัตว์น้ำและติดตามการเปลี่ยนแปลง
(2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยประสิทธิภาพของเครื่องมือทำการประมงในแหล่งน้ำจืด
(3) ติดตามประเมินผลกระทบต่อชนิด ความชุกชุม ผลผลิตทางการประมง และโครงสร้างประชากรสัตว์น้ำอันเนื่องมาจากกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำ ภาวะโลกร้อน การปล่อยมลพิษลงแหล่งน้ำ
(4) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องด้านการประมงน้ำจืด เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนการจัดการประมงน้ำจืด
(5) ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของแหล่งน้ำจืด
(6) สำรวจ และรวบรวมชนิดพันธุ์สัตว์ และพืชน้ำจืด เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัย
(7) ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงเพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพ
(8) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรประมงน้ำจืด
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ
(1) ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ งานอำนวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูและและบำรุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน
(2) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงาน และงบประมาณของหน่วยงาน
(3) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย