ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง


[2019-09-26] โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่บางระกำโมเดล (ทุ่งหนองหลวง ทุ่งแม่ระหัน และทุ่งบางระกำ) จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย [2019-08-29] ผลการลดใช้กระดาษ [2019-08-29]  แผน-ผล การปฏิบัติงาน โครงการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่นและสัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์ [2019-08-29] โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน“ลุ่มน้ำภาค”จังหวัดพิษณุโลก [2019-08-29] ผลการดำเนินงานเก็บข้อมูล Logbook ชาวประมงและแพปลาของทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำจืด (อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์) [2017-12-20] โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ [2017-12-14] โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย [2017-12-14] ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ [2017-12-14] งานเงินทุนหมุนเวียน ฯ [2017-12-14] ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง

ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 


ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน
กิจกรรมหลัก : ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันมีประเทศผู้นำเข้าสินค้าใช้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) เป็นข้อต่อรองทางการค้า โดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ปลอดจากสารเคมีตกค้าง และการเลี้ยงที่ถูกสุขอนามัย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทวีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์ (สัตว์น้ำจืด) จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับในปี ๒๕๔๗ รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร


กรมประมง จึงมีมาตรการในการพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปราศจากยาปฏิชีวนะในกลุ่มคลอแรมฟินิคอลและไนโตรฟูแรนส์ตกค้าง โดยกรมประมงจะตรวจและรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นไปตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย


เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก่อนที่เกษตรกรจะผ่านการตรวจรับรองฟาร์ม จำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมและทราบขั้นตอนในการปฏิบัติตามแนวทางที่กรมประมงกำหนด เพื่อให้ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสามารถรักษามาตรฐานที่ดีให้คงไว้อย่างต่อเนื่อง ทำให้การผลิตสัตว์น้ำที่ปลอดสารตกค้างออกสู่ตลาด สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค และสร้างความมั่นคงในการส่งออกไปต่างประเทศ โดยไม่มีปัญหาสารตกค้างเกิดขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. ส่งเสริมให้ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เข้าสู่ระบบ เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมประมงกำหนด
๒. เพื่อรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่ได้มาตรฐานตามที่กรมประมงกำหนด