[2019-09-26] โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่บางระกำโมเดล (ทุ่งหนองหลวง ทุ่งแม่ระหัน และทุ่งบางระกำ) จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย [2019-08-29] ผลการลดใช้กระดาษ [2019-08-29]  แผน-ผล การปฏิบัติงาน โครงการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่นและสัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์ [2019-08-29] โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน“ลุ่มน้ำภาค”จังหวัดพิษณุโลก [2019-08-29] ผลการดำเนินงานเก็บข้อมูล Logbook ชาวประมงและแพปลาของทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำจืด (อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์) [2017-12-20] โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ [2017-12-14] โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย [2017-12-14] ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ [2017-12-14] งานเงินทุนหมุนเวียน ฯ [2017-12-14] ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง

ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 


ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ

แผนงาน : พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ผลผลิต : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาตื
กิจกรรมหลัก : ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ

หลักการและเหตุผล

จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในประเทศอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ความต้องการในการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทรัพยากรสัตว์น้ำมีแนวโน้มลดลงหรืออาจสูญพันธุ์ได้หากไม่มีมาตรการอนุรักษ์ที่ดีพอ นอกจากมาตรการในการอนุรักษ์แล้ว  การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อทดแทนส่วนที่สูญสิ้นไป ยังนับเป็นมาตรการที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไป เพื่อการเพิ่มผลผลิตทางการประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาเทคนิคด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มกำลังผลิตให้มีความสมดุลกับความต้องการในการบริโภคที่เพิ่มขึ้น ตามการเพิ่มของประชากร

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืดให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค
๒. พัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
๓. พัฒนาศักยภาพของแหล่งประมงให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
๔. ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
๕. ส่งเสริมและให้ความรู้ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกร