งานเงินทุนหมุนเวียน ฯ

โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่บางระกำโมเดล (ทุ่งหนองหลวง ทุ่งแม่ระหัน และทุ่งบางระกำ) จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย [2019-09-26 ] ผลการลดใช้กระดาษ [2019-08-29 ] แผน-ผล การปฏิบัติงาน โครงการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่นและสัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์ [2019-08-29 ] โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน“ลุ่มน้ำภาค”จังหวัดพิษณุโลก [2019-08-29 ] ผลการดำเนินงานเก็บข้อมูล Logbook ชาวประมงและแพปลาของทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำจืด (อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์) [2019-08-29 ] โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ [2017-12-20 ] โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย [2017-12-14 ] ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ [2017-12-14 ] งานเงินทุนหมุนเวียน ฯ [2017-12-14 ] ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง [2017-12-14 ]

งานเงินทุนหมุนเวียน ฯ 

 เผยเเพร่: 2017-12-14  |  อ่าน: 1,387 ครั้ง


งานเงินทุนหมุนเวียน ฯ

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ

เป็นงานที่กรมประมงได้จัดสรรเงินแก่ศูนย์ ฯ ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ พ.ศ. ๒๕๒๓ เพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นทุนหมุนเวียนในการจัดหาพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ และจำหน่ายแก่เกษตรกรในราคาที่กรมประมงกำหนด