บทความด่านตรวจประมงตราด

ในวันที่ 7 ส.ค.2563 เวลา 13.00 น.

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง ตราด ให้การต้อนรับการลงพื้นที่ของ นางกันตวรรณ ตันเถียร ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อชมการปฏิบัติในการตรวจเรือหน้าท่า ณ ท่าเทียบเรือแหลมงอบ อ.แหลมงอบ จว.ตราด โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประมงจังหวัดตราด หน.สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด และ หน.ศจร.ตราด ให้การต้อนรับ

 

ในวันที่ 26 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง ตราด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจการบันทึกพิกัดลงในเครื่องระบุตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) ที่ติดตั้งบนเรือประมง ที่ชาวประมงบางส่วนยังทำไม่ถูก ทำให้สุ่มเสี่ยงในการเข้าไปทำการประมงในพื้นที่ห้ามทำการประมง โดยดำเนินการไปทั้งสิ้น 68 ลำ การดำเนินงานได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าของเรือประมงและผู้ควบคุมเรือประมง

ในช่วงสถานการณ์การเกิดโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมง ตราด ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ตรวจคัดกรองลูกเรือประมงที่แจ้งเข้า – ออก จากต่างพื้นที่ ในเขตอำเภอเมืองตราด และอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ผลการตรวจคัดกรอง ไม่พบผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และได้ขอความร่วมมือให้เจ้าของเรือจัดซื้ออุปกรณ์กรป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และสบู่ล้างมือ ติดไว้ที่เรือประมง และกำชับให้ลูกเรือประมงสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกราย การดำเนินงานได้รับความร่วมมือดี ทั้งจากเจ้าของเรือประมง ท่าเทียบเรือประมง และลูกเรือประมง

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง ตราด จัดกิจกรรมพาไต๋ เยี่ยมศูนย์ฯเป็นรอบแรก ซึ่งมีไต๋เรือประมงอวนครอบปลากะตักจากเรือประมงขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไปเข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น 5 ราย โดยทางศูนย์ได้มีการแนะนำห้องปฏิบัติงานภายในอาคารสำนักงานและระบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆ นอกจากนี้ได้จัดให้ชมการทำงานของเจ้าหน้าที่กับระบบที่เกี่ยวข้องได้แก่ ระบบการแจ้งเรือเข้า – ออก ความสัมพันธ์ของระบบ e-pipo กับ ระบบ Fishing Info การตรวจบันทึกการทำการประมงภายหลังจากมีการจัดส่งทางไลน์@ และระบบติดตามเรือประมง (VMS) กับ แอพลิเคชั่นเที่ยวข้อง รวมไปถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรือประมงที่ต้องทำการแจ้งเข้า – ออก โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไต๋เรือมีความเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่มากขึ้นและนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติอย่างถูกต้องในทุกครั้งที่ออกทำการประมงและช่วยเผยแพร่ให้กับเพื่อนร่วมอาชีพที่ไม่ได้มาเข้าร่วมในครั้งนี้

ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมง ตราด ต้อนรับผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี ในประเด็นการตรวจติดตามในการจัดการประมงอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยศูนย์ฯ ได้มีการบรรยายภาพรวมการทำงานของ ศจร. เสนอปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และเสนอในส่วนความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงที่แจ้งต่อศูนย์ฯ ให้ทราบ โดยการติดตามในครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการของเจ้าหน้าที่ในสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าร่วมให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ เช่น ผลกระทบในเรื่องอัตรากำลังพลภายหลังการส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมบูรณาการ เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีการสาธิตการตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ โดยชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ของ ศจร. ในเบื้องต้น ทางคณะได้รวบรวมข้อมูลการทำงานและปัญหาในด้านการจัดการประมง เพื่อนำเสนอในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมง ตราด เข้ารับการตรวจประเมิน จากชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมง (PIPO) (Fliing Inspection Team : FIT) งป 2563 ชุดตรวจฯเข้าตรวจประเมินชุดสหวิชาชีพตรวจเรือหน้าท่า และเข้ารับการฟังบรรยายที่ห้องประชุม ศจร.ผลการตรวจสอบและประเมิน ได้รับข้อเสนอแนะ ในด้านการเขียน ศจร. และการบรรยายสรุปของ หน.ชุดตรวจให้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ส่วนในด้านอื่นๆ ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นมาตรฐานในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมง ตราด เข้ารับการตรวจประเมิน จากชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมง (PIPO) (Fliing Inspection Team : FIT) งป 2563 ชุดตรวจฯเข้าตรวจประเมินชุดสหวิชาชีพตรวจเรือหน้าท่า และเข้ารับการฟังบรรยายที่ห้องประชุม ศจร.ผลการตรวจสอบและประเมิน ได้รับข้อเสนอแนะ ในด้านการเขียน ศจร. และการบรรยายสรุปของ หน.ชุดตรวจให้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ส่วนในด้านอื่นๆ ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นมาตรฐาน

ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง ตราด ได้จัดประชุมชี้แจงกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ด้านการประมง รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการเรือประมง  ณ ห้องประชุมศูนย์อีซูซุ ตราดเซลส์ มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 50 คน

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง ตราด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการทำงานรักษาความสะอาด

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง ตราด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานสุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมง 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง ตราด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานด้านการสื่อสาร 

ในวันจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม 2563 พลเรือตรีชาติชาย ทองสะอาด ผู้อำนวยการ สำนักงานฝ่ายอำนวยการศรชล.ภาค 1 พร้อมด้วย นาวาเอกนฤพนธ์ วิไลธัญญา รองผอ.ศรชล.จ.ตราด และ ว่าที่นาวาเอกเสกสรรค์ สุขศรี หัวหน้าศูนย์ PSCC ตราด เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ พร้อมรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ โดยมีเจ้าหน้าที่ประมงและสหวิชาชีพร่วมให้การต้อนรับ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2562 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมง Mr.Mark Nicholson /MCS Consultant และ Mr.Peter Lawrence Southen /MCS Advisor สังกัด Ocean mind พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์และอุปสรรคจากการปฏิบัติงานทีผ่านมาจากผู้ปฏิบัติงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ประมงและสหวิชาชีพ ร่วมให้การต้อนรับ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง ตราด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมง

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง ตราด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการงานสื่อสาร 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง ตราด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าทเียบเรือประมง 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง ตราด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการงานสื่อสาร 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงตราด ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ งานสื่อสาร

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงตราด ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ งานสุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมง

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมงตราด ประชุมชี้แจงผู้ประกอบการเรือประมง สมาคมประมง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในหัวข้อตามประกาศกรมประมง เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งเข้า – ออก เรือประมงพาณิชย์ พ.ศ.2561 และประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นเอกสารและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ก่อนนาเรือประมงพาณิชย์ออกไปทาการประมง พ.ศ. 2561 การประชุมชี้แจงเป็นไปด้วยความเรียบร้

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงตราด ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ งานบันทึกข้อมูล

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงตราด ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงตราด ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานสื่อสาร จำนวน 2 ราย

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงตราด ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ จำนวน 6 ราย

 

วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า –ออก เรือประมง ตราด  จัดการประมงชุมชี้แจงผู้ประกอบการเรือประมงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ การแจ้งการเข้า – ออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561และสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงานสมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า –ออก เรือประมงตราด โดยมีผู้เข้าร่วม 100 คน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมงตราด ร่วมประชุมชี้แจงกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด ในหัวข้อเรื่อง ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจเรือและการดำเนินคดีอาญาผู้กระทำความผิด และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเข้า – ออก เรือประมง ณ โรงแรม AVADA มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด        57 คน การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • เข้าร่วมพิธีเปิดสะพานท่าเทียบเรือแห่งใหม่ของ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด.. (1,479)  ท่าเทียบเรือในพื้นที่รับผิดชอบ.. (1,475) ประชาสัมพันธ์การจัดทำหนังสือคนประจำเรือแรงงานต่างด้าว (seabook).. (1,376) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร .. (1,351) รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 1 พลเรือตรีเดชดล ภู่สาระ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงตราด.. (1,163) ชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ 1 เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง ตราด.. (1,154) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชมการสาธิตการปฏิบัติงานของ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมงตราด.. (1,067) คณะทำงาน VMS ศปมผ. กับ Mr.Dominic Thomson เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์.. (1,033) ยินดีต้อนรับ พลเรือโท วรรณพล กล่อมแก้ว หน.สล.ศปมผ.พร้อมด้วยนายเสรี เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง และคณะฯ เดินทางมาตรวจ.. (1,032) พล.ร.ท.สุรศักดิ์  เมธยาภา ผอ.ศรชล.เขต ๑ / ผบ.ทรภ.๑ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์.. (899) ประชาสัมพันธ์ ให้เรือขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป และ ขนาด10 ตันกรอสขึ้นไป ใน 3 เครื่องมือ ต้องดำเนินการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกครั้ง.. (872) ถวายความอาลัย.. (792) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ตราด นำโดยนาวาเอกสมนึก กรอบคำ เป็นตัวแทนรับส่งมอบจุดตรวจส่วนหน้าแหลมงอบ .. (775) ยินดีต้อนรับ นอ.สมนึก กรอบคำ เข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ตราด.. (772) อบรมระบบการตรวจแรงงานภาคประมง Thai-mecc dilep .. (766) ยินดีต้อนรับพลตรี ธเนศ อินทรัมพรรย์ ผอ.สำนักงานรัฐธรรมนูญ และคณะ ในการเข้าตรวจเยี่ยมการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง ตราด.. (760) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ตราด.. (760) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ตราด.. (760) ประชาสัมพันธ์ ห้ามทำประมงปูไข่นอกกระดอง.. (753) ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบเสถียรภาพการทำงานของอุปกรณ์ระบบติดตามเรือประมง หรือ vms ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ มี.ค.๖๐.. (735)