ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง ตราด จัดกิจกรรมพาไต๋ เยี่ยมศูนย์ฯเป็นรอบแรก ซึ่งมีไต๋เรือประมงอวนครอบปลากะตักจากเรือประมงขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไปเข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น 5 ราย โดยทางศูนย์ได้มีการแนะนำห้องปฏิบัติงานภายในอาคารสำนักงานและระบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆ นอกจากนี้ได้จัดให้ชมการทำงานของเจ้าหน้าที่กับระบบที่เกี่ยวข้องได้แก่ ระบบการแจ้งเรือเข้า – ออก ความสัมพันธ์ของระบบ e-pipo กับ ระบบ Fishing Info การตรวจบันทึกการทำการประมงภายหลังจากมีการจัดส่งทางไลน์@ และระบบติดตามเรือประมง (VMS) กับ แอพลิเคชั่นเที่ยวข้อง รวมไปถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรือประมงที่ต้องทำการแจ้งเข้า – ออก โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไต๋เรือมีความเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่มากขึ้นและนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติอย่างถูกต้องในทุกครั้งที่ออกทำการประมงและช่วยเผยแพร่ให้กับเพื่อนร่วมอาชีพที่ไม่ได้มาเข้าร่วมในครั้งนี้