บุคลากร ด่านตรวจประมงตราด

นางสาวจิตราพร บำเรอรวย

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงตราด
    


นายอนุวัต พจนา

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวสุภาวดี มัชยามาศ

นักวิชาการประมง
    


นายธีรศักดิ์ สติดี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำ
    
นายจักรพันธ์ เกษียรสาคร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำ
    
นายวสันต์ วรรณโกฐ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำ
    


นางสาวขนิษฐา เจาะสุนทร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำ
    
นางสาววาสนา เจริญรื่น

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำ
    
นางสาวนภาพร วันทะมาศ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำ
    


นายจิรยุทธ์ กิมศรี

เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร
    
นายจักรกฤษ สุขเกื้อ

เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร
    
นางสาวอติกาญณ์ รักษาสุข

เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร
    


นางสาวภิญญดา คิดดี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงตราด

 34 หมู่ 8 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000    tratfisheries@gmail.com   039521533 / 0961380520   039521533